Procurar

Enquisa

O novo decreto de transporte abre a porta a que as Ambulancias medicalizadas leven un so técnico de transporte Sanitario. Que che parece esta medida?
 

Novas CIG Saúde

A  LEI 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público. «BOE» 89, do 13-4-2007 (EBEP) recolle no seu artigo 48.2 que: "Ademais dos días de libre disposición establecidos por cada Administración pública, os funcionarios terán dereito ao desfrute de dous días adicionais ao cumprir o sexto trienio, que se incrementará nun día adicional por cada trienio cumprido a partir do oitavo."

O que nos da a seguinte táboa:

Trienio L.D.
9
11
11
12
13
10º 14
11º 15

O dereito ao aproveitamento desdes días adicionais de libre disposición nace ao día seguinte do cumprimento trienio.

Tendo en conta que o persoal do Servizo Galego de Saude ten establecido un rexime de xornada anual, e consonte ao establecido para os días adicionais de vacacións na circular 14/2004 de 7 de Maio  da División de Recursos Humanos sobre a ampliación de días de vacacións por antigüedade, os incrementos por riba dos 9 días de libre disposición suporá a correlativa disminución da xornada efectiva dos trablladores afectados. Esta reducción computarase a razón de 7 horas anuais por cada día adicional.

En canto aos día hábiles adicionais de vacacións, danse por antigüidade a razón de:

Antigüidade Días Adicionais Vacacións
15 anos 1
20 anos 2
25 anos 3
30 anos 4