CARREIRA PROFESIONAL, RÉXIME ORDINARIO

CARREIRA PROFESIONAL, RÉXIME TRANSITORIO

 

 O DOG do 11 de xuño publica a Resolución para recoñecemento do grao II de Carreira Profesional dos Psicólogos Clínicos e médicos xerais en prazas de especialista.

 O DOG do 21 de maio publica a resolución da División de RRHH, pola que se abre o prazo para solicitar o grao III de Carreira profesional para o persoal provinte da OPE-Extraordinaria. O prazo de solicitude finaliza o 30 de xuño.

O DOG do 9 de maio publica a resolución da División de RRHH, pola que se abre o prazo para solicitar o grao IV de Carreira profesional. O prazo de solicitude finaliza o 30 de xuño.

 

O día 15 de outubro celebrouse reunión sobre Carreira Profesional do Persoal Facultativo. A situación das solicitudes resoltas e pendentes se resumen nos cadros seguintes:

Grao II

NÚMERO

%

 

Grao III

NÚMERO

%

Rexistradas

1.744

 

 

Rexistradas

1.912

 

Resoltas

1.459

83,66

 

Resoltas

1.730

90,48

Pendentes

188

16,34

 

Pendentes

182

9,52

As solicitudes que presentaban algunha deficiencia se lle comunicou as xerencias para que soliciten aos interesados os datos que faltan. Non se fixo ningunha resolución denegatoria, se alguén ten dubidas da súa situación que pregunte nas xerencias.

A Carreira Profesional dos Psicólogos sairá convocada en datas próximas, xunto coa do Persoal non Sanitario, a publicación do decreto no DOG irá acompañada da convocatoria do inicio do prazo de presentación de solicitudes. 16/10/2007

 

ACCESO AOS GRAOS II E III DE CARREIRA PROFESIONAL (CP).

No DOG do 15 XUÑO de 2007 publícanse as resolucións para solicitar os Graos correspondentes para a Carreira Profesional. O prazo finaliza o 31 de Xullo de 2007

Resolución para solicitar grao II de carreira dos facultativos da Lei 16/2001 (OPE-Extraordinaria).

Resolución para solicitar grao III de carreira dos facultativos anteriores a Lei 16/2001.

DOCUMENTACIÓN SOBRE A CP DOS FACULTATIVOS DO SERGAS

Acordo, publicado no BOE do 27/02/2007 polo Ministerio de Sanidade e Consumo, polo que se fixan os criterios xerais de homologación dos sistemas de carreira profesional do persoal dos Servizos de Saúde.

DECRETO 155/2005 SOBRE RÉXIME TRANSITORIO DE CARREIRA PROFESIONAL. (13/06/2005)

Esquema - Resumo do Réxime Transitorio de Carreira Profesional 13/04/2005 

Acta de Acordo sobre o Réxime Transitorio (RT) de CP dos facultativos do SERGAS.  05/04/2005 

Avaliación da Agrupación Médica de CIG – Saúde do proceso negociador que levou á aprobación do Réxime Transitorio de CP. 05/04/2005 

 

Nos días 5 ou 6 de xuño publicaranse  no DOG as Resolucións que abran o prazo para dolicitar o Grao II para os que teñen acadado o Grao I, e para solicitar o Grao I para os estatutarios titulares procedentes da lei 16/2001 (OPE-Extraordinaria) 01/06/2006

Resolución Grao I e Anexo

Resolución Grao II e Anexo

Publicada a Orde que regula a integración funcional do persoal APD e Zona xunto co acceso ao réxime extraordinario de Carreira ( prazo solicitudes 20 días hábiles )30/05/2006 

O Pleno da Comisión de Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde acorda por unanimidade os criterios xerais de homologación da carreira profesional do persoal dos servizos de saúde. 20/04/2006 

La semFYC desaprueba el tipo de carrera profesional que se está gestando en las CC.AA., convencida de que atenta “contra el conocimiento y la calidad de la atención”. Desde la semFYC se lamenta, además, que herramientas como el portfolio, la ECOE, los sistemas de acreditación y reacreditación, todos ellos “elementos clave –a su juicio- para la formación, autoformación, evaluación,....estén siendo absolutamente despreciados o ignorados por los decisores que están definiendo la carrera profesional tanto a nivel central como autonómico”.  El Médico Interactivo, 29/04/2006.

Sanidad y autonomías acuerdan por unanimidad los criterios de homologación de la carrera profesional en servicios de salud. Noticias Doyma, 20/04/2006
Los criterios se basan en los principios de igualdad de oportunidades de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud

El inicio de los procedimientos para la implantación y reconocimiento mutuo de los sistemas de carrera profesional entre los diferentes servicios de salud deberá producirse antes finales de noviembre de 2007. El Médico Interactivo, 20/04/2006.

El SAS propone a los sindicatos un modelo de carrera profesional con cinco niveles y una retribución máxima para los médicos de 10.000 euros. El Médico Interactivo, 20/04/2006.

El último borrador del Ministerio sobre carrera profesional establece un plazo de dos años, hasta noviembre de 2007, para que se produzca el reconocimiento mutuo entre los diferentes servicios de salud. El Médico Intereactivo, 16/11/2005.

El Consejo Andaluz de Colegios Médicos se opone a la exclusividad y la reversibilidad contemplados en el borrador de carrera profesional del SAS. El Médico Interactivo, 09/11/2005.

Incentivos, motivación y carrera profesional. El Médico Interactivo, 09/11/2005.

Relación nominal das solicitudes resoltas favorablemente durante o mes de Setembro. 14/09/2005

Relación nominal das solicitudes resoltas favorablemente durante o mes de Agosto. 05/08/2005 

El médico deberá elegir entre carrera o variable en 2007 en Cantabria . La Administración insiste en no compatibilizar carrera y productividad variable, entre las que el profesional tendrá que elegir a partir de enero de 2007. Diario Médico 15/11/2005.

  El requisito de exclusividad sigue estancando la carrera de Castilla-La Mancha. Diario Médico 16/11/2005.

El Consejo Andaluz de Colegios Médicos se opone a la exclusividad y la reversibilidad contemplados en el borrador de carrera profesional del SAS. El Médico Interactivo, 09/11/2005.

Incentivos, motivación y carrera profesional. El Médico Interactivo, 09/11/2005.

Xuntanza da Comisión Técnica sobre Carreira Profesional (10/10/2005)

O motivo central da xuntanza foi abordar o problema dos facultativos aos que, por diversos motivos, o SERGAS non lles aceptou a solicitude que fixeran de entrar no 1º Grao da Carreira, ao abeiro do Decreto 155/2005 de Réxime Transitorio de Carreira Profesional.

A posición previa á xuntanza do noso sindicato pode resumirse en tres puntos:

1.- Como criterio xeral tratar de conseguir que, a diferencia do mecanismo que se estableza para a subida de grao na CP definitiva (na que será o facultativo quen teña que demostrar que reúne as condicións esixidas), nesta etapa transitoria, sexa a administración quen debe demostrar que un facultativo non é merecente de entrar na CP.

2.- Tentar que, antes de entrar polo miúdo na casuística de casos polo miúdo, se estableceran os criterios para definir quen debe entrar e quen non, evidentemente tendo moi en conta a casuística de motivos polos que algunha xente corre o risco de ficar fora da CP.

3.- Evidentemente defender os intereses individuais dos membros do sindicato afectados, así como de aqueles outros que lle solicitaron a CIG que defenda os seus casos concretos, sempre que consideráramos que a súa reclamación tiña sentido.

Na reunión non se falou de casos concretos senón que se estudaron os grupos de causas de non concesión do grao, e se estableceron criterios xerais para aplicar a eses casos concretos.

Foron presentadas 2.145 solicitudes e están pendentes de resolución 225. O caso mais frecuente (65 persoas, 59 de Primaria e 6 de Especializada) é o non cumprimento de obxectivos

  Resumo da reunión da Comisión Técnica de Avaliación de CP do 10/10/2005

  Relación nominal das solicitudes resoltas favorablemente durante o mes de Setembro. 14/09/2005

Relación nominal das solicitudes resoltas favorablemente durante o mes de Agosto. 05/08/2005 

O Sergas informa que a Comisión de Avaliación será convocada a finais do mes de Setembro para resolver os expedientes que teñan dúbidas de criterio.  14/09/2005

  Relación nominal das solicitudes resoltas favorablemente durante o mes de Setembro. 14/09/2005

Relación nominal das solicitudes resoltas favorablemente durante o mes de Agosto. 05/08/2005 

Según informa Recursos Humanos do Sergas o Complemento de Carreira Grado I xa se cobrará na nómina do mes de agosto. O cobro é con efectos retroactivos do mes de xullo. 18/08/2005

Resumo da reunión de constitución da Comisión Técnica de Avaliación da Carreira Profesional (21/07/2005)

Na reunión acordouse constituír a Comisión Técnica de Avaliación da Carreira Profesional que estará formada por un membro de cada Organización Sindical presente na Mesa e igual número de membros da Administración.

A Administración informou que se presentaran 2.194 solicitudes para o recoñecemento do grao I. Acordouse resolver favorablemente tódalas solicitudes que cumprían os requisitos na primeira revisión dos expedientes, e deixar para valorar na seguinte reunión da Comisión Técnica, en setembro, os que presentaban algunha dubida. Intentarase que os primeiros cobren o Complemento de Carreira na nómina de Agosto.

La Mesa Sectorial de Sanidad de Galicia estudia ya las 2.194 solicitudes de adscripción al nivel I de carrera profesional que se han presentado. El Médico Interactivo, 23/07/2005.

O Instituto Catalán da Saúde rexeita case a mitade das solicitudes para o terceiro nivel de Carreira Profesional. Diario Médico, 06/07/2005.

Los médicos franceses, obligados a ser evaluados. Diario Médico, 05/07/2008

 PUBLICADO NO DOG O DECRETO 155/2005 SOBRE RÉXIME TRANSITORIO DE CARREIRA PROFESIONAL. (13/06/2005)

  O 14 de xuño PUBLICASE no DOG a apertura do prazo para a presentación de solicitudes do Grao I para os persoal xerarquizado actualmente propietario. (15/06/2005) 

Solicitude de Documentación                 Solicitude de recoñecemento de encadramento       

 

La Xunta de Galicia aprueba el decreto que posibilitará el acceso a la carrera profesional a más de 5.000 profesionales sanitarios. El Médico Interactivo, 08/06/2005.

 O Consello da Xunta aprobou, na súa xuntanza do 9 de xuño de 2005, o decreto da Consellería de Sanidade sobre o sistema de recoñecemento do desenvolvemento profesional das categorías estatutarias de licenciados sanitarios, que regulará o acceso á carreira profesional de máis de 5.000 profesionais sanitarios do Servizo Galego de Saúde.

  Está previsto que se publique no DOG o próximo luns dia 13 de xuño, o martes 14 publicariase asimesmo a resolución de apertura do prazo para a presentación de solicitudes para o Grao I do persoal xerarquizado actualmente propietario.
Recordade que inda que é imposible que todas as resolucións de recoñecemento do Grao I se fagan en xullo, logo haberá que pagar os correspondentes atrasos dende xullo. Falta agora regular a constitución e o funcionamento do Comité de Avaliación paritario, que será o que teña que resolver as solicitudes problemáticas. (10/06/2005)

Na reunión da Mesa Sectorial do 7 de xuño de 2005 o Sergas comprometese a aprobar o Decreto do Réxime Transitorio de Carreira Profesional no Consello da Xunta do día 9 de Xuño, e a publicar a convocatoria para o Grao I no seguinte DOG ao da publicación do Decreto. Tamén quedan garantidos os efectos económicos a 1 de Xullo, independentemente da data da resolución da concesión do Grao. (7/06/2005)

O “DECRETO SOBRE O RÉXIME TRANSITORIO DE CARREIRA PROFESIONAL”  aínda non foi publicado no DOG: Problemas técnicos?, desidía?, non o van publicar antes das eleccións?, ...

Remata a negociación sobre o Réxime Transitorio de Carreira Profesional (CP) para os facultativos do SERGAS

Esquema - Resumo do Réxime Transitorio de Carreira Profesional 13/054/2005 

Acta de Acordo sobre o Réxime Transitorio (RT) de CP dos facultativos do SERGAS.  05/04/2005 

  Avaliación da Agrupación Médica de CIG – Saúde do proceso negociador que levou á aprobación do Réxime Transitorio de CP. 05/04/2005 

Nos últimos minutos da negociación do Réxime Transitorio da Carreira Profesional o Sergas presenta un novo documento (8º) que obriga a continuar a negociación até os minutos da prorroga para consolidar as melloras conseguidas, este é o Documento asinado o día 05/04/2005 

O documento definitivo (o 8º  presentado polo SERGAS) mellora substancialmente os textos previos. Entre os cambios máis importantes figura que o nivel mínimo de cumprimento de obxectivos para acceder ao Réxime Transitorio de CP fica situado no 70% de cada un dos 5 anos previos ou no 75% de promedio

É bo recordar que a algún sindicato xa lle valían anteriores propostas do SERGAS moito peores que esta última. Ese sindicato leva meses tentando explicar  “Las razones de nuestra firma”, e incluso chega a inventarse a existencia dun acta da mesa sectorial coa sinatura do acordo o 25/02/2005. Ese sindicato debería explicar aos médicos e demais facultativos porqué se negou a integrarse no Acordo Unitario por unha Carreira Profesional Digna (subscrito polas Coordinadoras de Hospitais, os Colexios de Médicos e tódolos demais sindicatos da mesa sectorial) e promoveu en todo momento a desmobilización dos facultativos durante a negociación.

Comproba se entras no Réxime Transitorio de CP do SERGAS

 Sergas y centrales firman el régimen transitorio. Diario Médico, 06/04/2005

 Galicia se convierte en la primera comunidad en activar la carrera profesional, que afectará a más de 5.000 profesionales, en el marco de la LOPS. El Médico Interactivo, 06/04/2005.

 CESM Madrid presenta una propuesta de Carrera Profesional "para superar la desmotivación de los médicos". El Médico Interactivo, 07/04/2005.

Valoracións da Coordinadora Galega de Facultativos de Hospitais (CGFH) do Réxime Transitorio de Carreira Profesional. Abril / 2005

Homologación da CP entre os Servizos de Saúde

  El ámbito de aplicación, los grados y efectos, y la evaluación de las competencias, ejes del documento sobre homologación de la carrera profesional presentado por Sanidad. El Médico Interactivo, 30/03/2004.

  DOCUMENTO COMPLETO DO MINISTERIO SOBRE CP  (Na web de El Médico Interactivo).

AgM de CIG-Saúde e Carreira Profesional

Proposta de Carreira Profesional da Agrupación Médica de CIG-Saúde.

 Inclúe táboa sobre o sistema de avaliación e anexo coa principal lexislación de referencia sobre CP.   (Outubro /2004) 

Máis documentos sobre Avaliación do Desempeño e Probas ECOE (marzo, 2005)

Outras Novas e Documentos sobre a Carreira Profesional 17/03/2005

 

© Agrupación  Médica de CIG-Saúde

webmaster@agmedica.org