INTERPRETACIÓN DOS PERMISOS LOGO DA SENTENCIA DO TSJ.                  

 

Segundo sentenzas do xulgado contencioso administrativo de Santiago e do TSJ de Coruña  sobre localidade a efectos de permisos, identifican claramente o concepto ÁREA SANITARIA co de LOCALIDADE para o ámbito do SERGAS.

 

Tamén contempla claramente que o recoñecido polo EBEP é norma mínima,  podendo existir acordos que a superen, como é no noso caso o recollido no Acordo de Concertación Social.

En definitiva di o seguinte:

 

Permisos ámbito LOCALIDADE = AREA SANITARIA

Si o que contempla o noso acordo de concertación social é superior ao recollido no EBEP, aplicaríase o acordo de concertación social.

Si o que contempla o EBEP é superior, sería esto o que se aplicase.

 

Estatuto Básico de Empregado Público

 

Concederanse permisos polas seguintes causas xustificadas:

a) Polo falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar dentro do primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, tres días hábiles cando o suceso se produza na mesma localidade e cinco días hábiles cando sexa en distinta localidade. Dentro do segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o permiso será de dous días hábiles cando o suceso se produza na mesma localidade  e de catro días hábiles cando sexa en distinta localidade.Acordo de Concertación Social 

 

5.1.5. Por falecemento ou enfermidade de familiares.

 

Terá dereito a un permiso retribuído de catro días naturais ininterrompidos por

falecemento, enfermidade grave ou intervención cirúrxica grave de cónxuxe ou

parella de feito, familiar de primeiro grao por consanguinidade, afinidade,

acollemento, irmáns, avós e netos.

 

CONCLUSIÓNS

Poderemos solicitar dito permiso tanto polo EBEP como polo Acordo de Concertación Social, segundo nos conveña en cada caso.