Principal

    

LEI 31/1995, DO 8 DE NOVEMBRO,

DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

 

Actualizada polo Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións no Orde Social (BOE 189/2000, do 8 de agosto)

Indice

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1  2  3  4  5  6  7  8

CAPÍTULO I 

Obxecto, ámbito de aplicación e definicións

 

Artigo 1. Normativa sobre prevención de riscos laborais

Artigo 2. Obxecto e carácter da norma

Artigo 3. Ámbito de aplicación

Artigo 4. Definicións

 

CAPITULO II

 

Política en materia de prevención de riscos para protexer a seguridade e a saúde no traballo

 

Artigo 5. Obxectivos da política

Artigo 6. Normas regulamentarias

Artigo 7. Actuacións das Administracións públicas competentes en materia laboral

Artigo 8. Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo

Artigo 9. Inspección de Traballo e Seguridade Social

Artigo 10. Actuacións das Administracións públicas competentes en materia sanitaria

Artigo 11. Coordinación administrativa

Artigo 12. Participación de empresarios e traballadores

Artigo 13. Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo

 

CAPÍTULO III

 

Dereitos e obrigas

 

Artigo 14. Dereito á protección fronte aos riscos laborais

Artigo 15. Principios da acción preventiva

Artigo 16. Avaliación dos riscos

Artigo 17. Equipos de traballo e medios de protección

Artigo 18. Información, consulta e participación dos traballadores

Artigo 19. Formación dos traballadores

Artigo 20. Medidas de emerxencia

Artigo 21. Risco grave e inminente

Artigo 22. Vixilancia da saúde

Artigo 23. Documentación

Artigo 24. Coordinación de actividades empresariais

Artigo 25. Protección de traballadores especialmente sensibles a determinados riscos

Artigo 26. Protección da maternidade

Artigo 27. Protección dos menores

Artigo 28. Relacións de traballo temporais, de duración determinada e en empresas de traballo temporal

Artigo 29. Obrigas dos traballadores en materia de prevención de riscos

 

CAPÍTULO IV

 

Servicios de prevención

 

Artigo 30. Protección e prevención de riscos profesionais

Artigo 31. Servicios de prevención

Artigo 32. Actuación preventiva das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais

 

CAPÍTULO V

 

Consulta e participación dos traballadores

 

Artigo 33. Consulta dos traballadores

Artigo 34. Dereitos de participación e representación

Artigo 35. Delegados de Prevención

Artigo 36. Competencias e facultades dos Delegados de Prevención

Artigo 37. Garantías e sixilo profesional dos Delegados de Prevención

Artigo 38. Comité de Seguridade e Saúde

Artigo 39. Competencias e facultades do Comité de Seguridade e Saúde

Artigo 40. Colaboración coa Inspección de Traballo e Seguridade Social

 

CAPÍTULO VI

 

Obrigas dos fabricantes, importadores e subministradores

 

Artigo 41. Obrigas dos fabricantes, importadores e subministradores

 

CAPÍTULO VII

 

Responsabilidades e sancións

 

Artigo 42. Responsabilidades e a súa compatibilidade

Artigo 43. Requirimentos da Inspección de Traballo e Seguridade Social

Artigo 44. Paralización de traballos

Artigo 45. Infraccións administrativas

Artigo 46. Infraccións leves

Artigo 47. Infraccións graves

Artigo 48. Infraccións moi graves

Artigo 49. Sancións

Artigo 50. Reincidencia

Artigo 51. Prescrición das infraccións

Artigo 52. Competencias sancionadoras

Artigo 53. Suspensión ou peche do centro de traballo

Artigo 54. Limitacións á facultade de contratar coa Administración

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA

 

Definicións para os efectos de Seguridade Social

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

 

Reordenación orgánica

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA

 

Carácter básico

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

 

Designación de Delegados de Prevención en supostos especiais

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

 

Fundación

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

 

Constitución da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉTIMA

 

Cumprimento da normativa de transporte de mercadorías perigosas

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OITAVA

 

Planos de organización de actividades preventivas

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

 

Establecementos militares

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

 

Sociedades cooperativas

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

 

Modificación do Estatuto dos Traballadores en materia de permisos retribuídos

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA

 

Participación institucional nas Comunidades Autónomas

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMO TERCEIRA

 

Fondo de Prevención e Rehabilitación

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA

 

Aplicación de disposicións máis favorables

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

 

DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA

 

Alcance da derrogación

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA

 

Actualización de sancións

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

 

Entrada en vigor

 

 

 

 

 

Comarcas CIG

Agrupacións con web

 

Reservados tódolos dereitos a Cig-saúde

Avda/ gregorio espino Nº 47 (Vigo)