Inicio
 
 

Sanitaria e de persoal

Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Decreto de oferta de emprego de 2019 26
2 Bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade 39
3 Lei de medidas fiscais e administrativas para o ano 2019 51
4 Lei de orzamentos de Galiza 2019 51
5 Decreto de oferta de emprego 2018 69
6 Real Decreto 954/2015, de prescrición enfermeira 80
7 Orde de confección de nóminas para o 2018. 26045
8 Decreto 105/2017 do sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas 557
9 Orde de Confección de Nóminas 2017 39358
10 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 1335
11 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 1478
12 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 916
13 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 1366
14 Pacto de Contratacións 2016 832
15 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 1136
16 Orde de Confección de Nóminas 2016 79169
17 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 838
18 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1593
19 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 1289
20 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 898
21 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 883
22 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 1402
23 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 1071
24 Orde de Confección de Nóminas 2015 171211
25 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 1138
26 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 1453
27 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 870
28 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 842
29 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 874
30 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 333633
31 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 1043
32 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 812
33 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 839
34 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 772
35 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 741
36 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 795
37 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 694
38 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 722
39 Decreto que regula o transporte sanitario 850
40 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 705
41 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 816
42 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 708
43 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 772
44 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 743
45 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 851
46 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 742
47 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 765
48 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 785
49 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 613
50 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 764
51 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 736
52 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 784
53 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 781
54 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 806
55 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 619
56 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 711
57 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 691
58 Incio procedemento persoal emérito 736
59 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 743
60 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 640
61 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 619
62 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 1014
63 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 646
64 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 715
65 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 742
66 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 791
67 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 614
68 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 697
69 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 724
70 Acordo de mobilidade interna 1086
71 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 1472
72 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 939
73 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 693
74 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 1044
75 Acordo de Concertación Social (2001). 334823
76 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 724
77 Acordo Residentes 2007 847
78 Acordo Urxencias de Hospital 2007 837
79 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 866
80 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 840
81 Pacto de Contratación do 061 775
82 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 764
83 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 784
84 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 659
85 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 820
86 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 777
87 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 708
88 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 855
89 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 698
90 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 871
91 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 800
92 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 727
93 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 919
94 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 882
95 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 1592
96 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 705
97 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 800
98 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 774
99 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 831
100 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 748
 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto