Lexislación Sanitaria e de persoal
 
 
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Acordo de Concertación Social (2001). 286493
2 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 486
3 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 540
4 Acordo de mobilidade interna 644
5 Acordo Residentes 2007 479
6 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 830
7 Acordo Urxencias de Hospital 2007 423
8 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 618
9 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 405
10 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 961
11 Catálogo Priorizado de Produtos Farmacéuticos 5570
12 Corrección de erros decreto de xestión integrada 398
13 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 423
14 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 335
15 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 390
16 Corrección de erros.-Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 277
17 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 396
18 D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia 592
19 D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria 530
20 Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia 753
21 Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas 403
22 Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sanitario 376
23 DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais 346
24 DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo 325
25 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 400
26 Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 436
27 Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas 379
28 Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas 433
29 Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia. 368
30 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 288
31 Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade. 396
32 Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol 374
33 Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios 360
34 Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria 477
35 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 435
36 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 380
37 Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde 395
38 Decreto 181/2010, do 21 de outubro, polo que se crea a Comisión Galega de Coidados Paliativos 397
39 Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia 364
40 Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol. 490
41 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 645
42 Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica. 387
43 Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas 1284
44 Decreto 206/2008 de receita electrónica. 404
45 Decreto 209/2008 que modifica Medtec. 376
46 Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias. 346
47 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 336
48 Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público 369
49 Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio. 398
50 Decreto 259/2008 de Instrucións Previas. 381
51 Decreto 429/2009 polo que se modifica o Decreto 177/1995, de tarxeta sanitaria. 416
52 Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 389
53 Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas 421
54 Decreto 71/2004 De Código Numérico 367
55 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 361
56 Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios. 356
57 Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións. 345
58 Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI 345
59 Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental 379
60 Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico 388
61 Decreto creación categoría Documentación Clínica 350
62 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 817
63 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 820
64 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 512
65 Decreto de Xestión Integrada 5270
66 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 391
67 Decreto do transporte sanitario 2279
68 Decreto que regula o transporte sanitario 371
69 Decreto Xestión Integrada Ourense-Verin-O Barco 420
70 Decreto Xestión Integrada Pontevedra-O Salnés 384
71 Decretos de Xestión Integrada de Pontevedra e Ourense 2204
72 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 991
73 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 429
74 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 413
75 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 475
76 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 440
77 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 472
78 Incio procedemento persoal emérito 409
79 Inicio Expedient-e 2143
80 Instruccións de regulación da Excedencia por coidado de fillo/a ou familiar a cargo 4559
81 Instruccións sobre permisos de cara ás eleccións municipais 2337
82 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 467
83 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 286665
84 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 294
85 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 431
86 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 433
87 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 369
88 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 373
89 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 905
90 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 592
91 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 340
92 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 412
93 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 476
94 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 332
95 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 404
96 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 515
97 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 477
98 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 367
99 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 462
100 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 318
101 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 398
102 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 410
103 Lei sobre racionalización do Gasto Farmacéutico 4607
104 Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas. 390
105 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 436
106 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 415
107 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 402
108 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 373
109 Orde 22 xullo 2011 de Desenvolvemento Xestión Integrada Santiago e A Coruña 368
110 Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas 616
111 Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao. 403
112 Orde de Confección de Nóminas 2011 379
113 Orde de Confección de Nóminas 2012 2151
114 Orde de Confección de Nóminas 2013 358
115 Orde de Confección de Nóminas 2014 41652
116 Orde de Confección de Nóminas 2015 169727
117 Orde de Confección de Nóminas 2016 71715
118 Orde de Confección de Nóminas 2017 10436
119 Orde de desenvolvemento da Xestión Integrada na Coruña e Santiago 2167
120 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 369
121 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 402
122 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 365
123 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 370
124 Orde do 27 de outubro de 2010 pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga do persoal emérito no ámbito sanitario 336
125 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 331
126 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 310
127 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 299
128 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 293
129 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 298
130 Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde 303
131 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 367
132 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 266
133 Orde nóminas 2010 392
134 Orde Nóminas 2010(aplicación dos recortes salariais) 359
135 ORDE pola que se regula o contido, uso e acceso ao expedient-e 365
136 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 422
137 Orde regula servizos prestados de forma electrónica. 457
138 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 398
139 Orde SPI/3052/2010, de 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos, e os seus prezos de referencia 332
140 Pacto de Contratación do 061 379
141 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 376
142 Pacto de Contratacións 2011 286151
143 Pacto de Contratacións 2016 381
144 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 364
145 Pan de Ordenación de RRHH do SERGAS 419
146 Permiso polo coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave 2974
147 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1067
148 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 716
149 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 520
150 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 947
151 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 470
152 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 422
153 R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude. 359
154 Real condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos estranxeiros de especialistas en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea 312
155 Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS. 320
156 Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón 367
157 Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR. 325
158 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 293
159 Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais. 438
160 Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS. 350
161 Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade. 378
162 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 378
163 Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada. 360
164 Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas. 346
165 Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería 328
166 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 372
167 Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica 371
168 Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria 361
169 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 706
170 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 481
171 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 410
172 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 349
173 RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se determina o inicio do sistema informático expedient-e, 324
174 Resolución do 24 de febreiro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data, pola que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 259
175 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 312
176 Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 248
177 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, pa 264
178 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 404
179 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 392
180 Tarifas Servizos Sanitarios 5026
 
 No caso de que atopes unha ligazón errónea ou queras recomendarnos algunha, colabora con nós e envíanos un mail a ligazons@cig-saude.info

 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto