Lexislación Sanitaria e de persoal
 
 
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Acordo de Concertación Social (2001). 290126
2 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 512
3 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 568
4 Acordo de mobilidade interna 672
5 Acordo Residentes 2007 502
6 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 960
7 Acordo Urxencias de Hospital 2007 463
8 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 655
9 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 426
10 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 987
11 Catálogo Priorizado de Produtos Farmacéuticos 5599
12 Corrección de erros decreto de xestión integrada 420
13 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 451
14 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 356
15 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 413
16 Corrección de erros.-Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 302
17 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 417
18 D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia 648
19 D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria 560
20 Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia 783
21 Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas 428
22 Decreto 105/2017 do sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas 4
23 Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sanitario 397
24 DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais 372
25 DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo 352
26 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 420
27 Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 460
28 Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas 404
29 Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas 465
30 Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia. 394
31 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 312
32 Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade. 421
33 Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol 399
34 Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios 388
35 Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria 505
36 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 464
37 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 401
38 Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde 424
39 Decreto 181/2010, do 21 de outubro, polo que se crea a Comisión Galega de Coidados Paliativos 420
40 Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia 390
41 Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol. 512
42 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 669
43 Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica. 406
44 Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas 1422
45 Decreto 206/2008 de receita electrónica. 430
46 Decreto 209/2008 que modifica Medtec. 398
47 Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias. 369
48 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 361
49 Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público 392
50 Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio. 424
51 Decreto 259/2008 de Instrucións Previas. 402
52 Decreto 429/2009 polo que se modifica o Decreto 177/1995, de tarxeta sanitaria. 442
53 Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 415
54 Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas 449
55 Decreto 71/2004 De Código Numérico 394
56 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 383
57 Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios. 379
58 Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións. 368
59 Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI 369
60 Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental 400
61 Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico 411
62 Decreto creación categoría Documentación Clínica 372
63 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 861
64 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 851
65 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 542
66 Decreto de Xestión Integrada 5293
67 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 416
68 Decreto do transporte sanitario 2306
69 Decreto que regula o transporte sanitario 395
70 Decreto Xestión Integrada Ourense-Verin-O Barco 442
71 Decreto Xestión Integrada Pontevedra-O Salnés 404
72 Decretos de Xestión Integrada de Pontevedra e Ourense 2238
73 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 1020
74 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 458
75 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 496
76 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 502
77 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 464
78 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 491
79 Incio procedemento persoal emérito 432
80 Inicio Expedient-e 2171
81 Instruccións de regulación da Excedencia por coidado de fillo/a ou familiar a cargo 4614
82 Instruccións sobre permisos de cara ás eleccións municipais 2359
83 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 493
84 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 290403
85 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 319
86 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 459
87 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 459
88 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 391
89 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 400
90 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 940
91 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 615
92 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 365
93 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 437
94 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 505
95 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 355
96 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 427
97 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 549
98 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 503
99 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 389
100 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 486
101 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 339
102 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 420
103 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 437
104 Lei sobre racionalización do Gasto Farmacéutico 4632
105 Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas. 415
106 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 460
107 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 443
108 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 435
109 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 399
110 Orde 22 xullo 2011 de Desenvolvemento Xestión Integrada Santiago e A Coruña 393
111 Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas 642
112 Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao. 431
113 Orde de Confección de Nóminas 2011 400
114 Orde de Confección de Nóminas 2012 2175
115 Orde de Confección de Nóminas 2013 382
116 Orde de Confección de Nóminas 2014 41764
117 Orde de Confección de Nóminas 2015 170105
118 Orde de Confección de Nóminas 2016 72523
119 Orde de Confección de Nóminas 2017 13943
120 Orde de desenvolvemento da Xestión Integrada na Coruña e Santiago 2199
121 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 392
122 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 433
123 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 391
124 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 391
125 Orde do 27 de outubro de 2010 pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga do persoal emérito no ámbito sanitario 359
126 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 355
127 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 338
128 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 318
129 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 322
130 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 320
131 Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde 327
132 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 393
133 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 284
134 Orde nóminas 2010 415
135 Orde Nóminas 2010(aplicación dos recortes salariais) 383
136 ORDE pola que se regula o contido, uso e acceso ao expedient-e 386
137 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 447
138 Orde regula servizos prestados de forma electrónica. 483
139 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 419
140 Orde SPI/3052/2010, de 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos, e os seus prezos de referencia 355
141 Pacto de Contratación do 061 406
142 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 404
143 Pacto de Contratacións 2011 290065
144 Pacto de Contratacións 2016 421
145 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 385
146 Pan de Ordenación de RRHH do SERGAS 442
147 Permiso polo coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave 3010
148 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1106
149 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 752
150 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 542
151 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 978
152 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 495
153 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 441
154 R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude. 383
155 Real condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos estranxeiros de especialistas en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea 343
156 Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS. 345
157 Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón 389
158 Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR. 351
159 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 318
160 Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais. 465
161 Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS. 373
162 Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade. 426
163 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 405
164 Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada. 383
165 Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas. 371
166 Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería 349
167 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 394
168 Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica 391
169 Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria 384
170 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 726
171 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 518
172 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 436
173 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 373
174 RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se determina o inicio do sistema informático expedient-e, 344
175 Resolución do 24 de febreiro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data, pola que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 282
176 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 335
177 Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 271
178 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, pa 287
179 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 430
180 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 414
181 Tarifas Servizos Sanitarios 5055
 
 No caso de que atopes unha ligazón errónea ou queras recomendarnos algunha, colabora con nós e envíanos un mail a ligazons@cig-saude.info

 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto