Lexislación Sanitaria e de persoal
 
 
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Acordo de Concertación Social (2001). 336471
2 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 948
3 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 1052
4 Acordo de mobilidade interna 1090
5 Acordo Residentes 2007 851
6 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 1497
7 Acordo Urxencias de Hospital 2007 845
8 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 1160
9 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 731
10 Bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade 48
11 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 1419
12 Catálogo Priorizado de Produtos Farmacéuticos 6198
13 Corrección de erros decreto de xestión integrada 783
14 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 787
15 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 683
16 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 748
17 Corrección de erros.-Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 652
18 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 748
19 D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia 1366
20 D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria 1088
21 Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia 1159
22 Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas 798
23 Decreto 105/2017 do sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas 574
24 Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sanitario 733
25 DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais 712
26 DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo 699
27 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 747
28 Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 818
29 Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas 775
30 Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas 901
31 Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia. 710
32 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 617
33 Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade. 747
34 Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol 707
35 Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios 791
36 Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria 852
37 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 817
38 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 792
39 Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde 770
40 Decreto 181/2010, do 21 de outubro, polo que se crea a Comisión Galega de Coidados Paliativos 786
41 Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia 731
42 Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol. 883
43 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 1017
44 Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica. 747
45 Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas 3024
46 Decreto 206/2008 de receita electrónica. 857
47 Decreto 209/2008 que modifica Medtec. 753
48 Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias. 716
49 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 700
50 Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público 760
51 Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio. 752
52 Decreto 259/2008 de Instrucións Previas. 767
53 Decreto 429/2009 polo que se modifica o Decreto 177/1995, de tarxeta sanitaria. 763
54 Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 709
55 Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas 806
56 Decreto 71/2004 De Código Numérico 782
57 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 750
58 Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios. 729
59 Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións. 738
60 Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI 745
61 Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental 786
62 Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico 745
63 Decreto creación categoría Documentación Clínica 698
64 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 1489
65 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 1300
66 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 908
67 Decreto de oferta de emprego 2018 75
68 Decreto de oferta de emprego de 2019 36
69 Decreto de Xestión Integrada 5782
70 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 804
71 Decreto do transporte sanitario 2880
72 Decreto que regula o transporte sanitario 866
73 Decreto Xestión Integrada Ourense-Verin-O Barco 815
74 Decreto Xestión Integrada Pontevedra-O Salnés 678
75 Decretos de Xestión Integrada de Pontevedra e Ourense 2632
76 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 1498
77 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 818
78 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 1373
79 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 885
80 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 856
81 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 881
82 Incio procedemento persoal emérito 742
83 Inicio Expedient-e 2578
84 Instruccións de regulación da Excedencia por coidado de fillo/a ou familiar a cargo 5473
85 Instruccións sobre permisos de cara ás eleccións municipais 2732
86 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 848
87 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 335190
88 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 664
89 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 809
90 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 806
91 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 709
92 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 781
93 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 1614
94 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 1047
95 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 732
96 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 859
97 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 887
98 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 711
99 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 810
100 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 881
101 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 929
102 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 704
103 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 823
104 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 617
105 Lei de medidas fiscais e administrativas para o ano 2019 60
106 Lei de orzamentos de Galiza 2019 56
107 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 745
108 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 788
109 Lei sobre racionalización do Gasto Farmacéutico 5040
110 Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas. 741
111 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 851
112 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 837
113 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 784
114 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 751
115 Orde 22 xullo 2011 de Desenvolvemento Xestión Integrada Santiago e A Coruña 740
116 Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas 1007
117 Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao. 757
118 Orde de Confección de Nóminas 2011 763
119 Orde de Confección de Nóminas 2012 2606
120 Orde de Confección de Nóminas 2013 711
121 Orde de Confección de Nóminas 2014 42640
122 Orde de Confección de Nóminas 2015 171287
123 Orde de Confección de Nóminas 2016 79494
124 Orde de Confección de Nóminas 2017 39942
125 Orde de confección de nóminas para o 2018. 26998
126 Orde de desenvolvemento da Xestión Integrada na Coruña e Santiago 2716
127 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 709
128 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 721
129 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 783
130 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 712
131 Orde do 27 de outubro de 2010 pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga do persoal emérito no ámbito sanitario 692
132 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 715
133 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 694
134 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 623
135 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 655
136 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 622
137 Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde 642
138 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 776
139 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 569
140 Orde nóminas 2010 858
141 Orde Nóminas 2010(aplicación dos recortes salariais) 718
142 ORDE pola que se regula o contido, uso e acceso ao expedient-e 700
143 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 801
144 Orde regula servizos prestados de forma electrónica. 801
145 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 774
146 Orde SPI/3052/2010, de 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos, e os seus prezos de referencia 730
147 Pacto de Contratación do 061 778
148 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 697
149 Pacto de Contratacións 2011 336298
150 Pacto de Contratacións 2016 839
151 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 768
152 Pan de Ordenación de RRHH do SERGAS 856
153 Permiso polo coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave 3785
154 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1599
155 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 1144
156 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 889
157 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 1375
158 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 922
159 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 847
160 R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude. 728
161 Real condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos estranxeiros de especialistas en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea 673
162 Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS. 721
163 Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón 736
164 Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR. 742
165 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 701
166 Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais. 812
167 Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS. 725
168 Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade. 810
169 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 726
170 Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada. 725
171 Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas. 712
172 Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería 679
173 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 730
174 Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica 722
175 Real Decreto 954/2015, de prescrición enfermeira 98
176 Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria 707
177 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 1076
178 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 872
179 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 825
180 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 747
181 RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se determina o inicio do sistema informático expedient-e, 736
182 Resolución do 24 de febreiro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data, pola que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 571
183 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 648
184 Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 551
185 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, pa 598
186 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 856
187 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 777
188 Tarifas Servizos Sanitarios 5561
 
 No caso de que atopes unha ligazón errónea ou queras recomendarnos algunha, colabora con nós e envíanos un mail a ligazons@cig-saude.info

 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto