Lexislación Sanitaria e de persoal
 
 
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Acordo de Concertación Social (2001). 328457
2 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 907
3 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 999
4 Acordo de mobilidade interna 1048
5 Acordo Residentes 2007 809
6 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 1396
7 Acordo Urxencias de Hospital 2007 791
8 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 1085
9 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 706
10 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 1348
11 Catálogo Priorizado de Produtos Farmacéuticos 6134
12 Corrección de erros decreto de xestión integrada 751
13 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 764
14 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 651
15 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 719
16 Corrección de erros.-Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 625
17 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 717
18 D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia 1238
19 D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria 1017
20 Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia 1117
21 Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas 748
22 Decreto 105/2017 do sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas 498
23 Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sanitario 704
24 DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais 686
25 DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo 673
26 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 714
27 Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 782
28 Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas 741
29 Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas 838
30 Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia. 681
31 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 591
32 Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade. 713
33 Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol 680
34 Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios 736
35 Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria 811
36 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 771
37 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 746
38 Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde 732
39 Decreto 181/2010, do 21 de outubro, polo que se crea a Comisión Galega de Coidados Paliativos 760
40 Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia 704
41 Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol. 851
42 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 993
43 Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica. 718
44 Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas 2681
45 Decreto 206/2008 de receita electrónica. 823
46 Decreto 209/2008 que modifica Medtec. 718
47 Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias. 680
48 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 662
49 Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público 729
50 Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio. 712
51 Decreto 259/2008 de Instrucións Previas. 738
52 Decreto 429/2009 polo que se modifica o Decreto 177/1995, de tarxeta sanitaria. 709
53 Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 683
54 Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas 774
55 Decreto 71/2004 De Código Numérico 747
56 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 720
57 Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios. 693
58 Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións. 688
59 Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI 716
60 Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental 751
61 Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico 717
62 Decreto creación categoría Documentación Clínica 674
63 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 1392
64 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 1259
65 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 863
66 Decreto de oferta de emprego 2018 31
67 Decreto de Xestión Integrada 5749
68 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 753
69 Decreto do transporte sanitario 2807
70 Decreto que regula o transporte sanitario 818
71 Decreto Xestión Integrada Ourense-Verin-O Barco 767
72 Decreto Xestión Integrada Pontevedra-O Salnés 656
73 Decretos de Xestión Integrada de Pontevedra e Ourense 2598
74 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 1363
75 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 788
76 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 1215
77 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 841
78 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 794
79 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 824
80 Incio procedemento persoal emérito 709
81 Inicio Expedient-e 2540
82 Instruccións de regulación da Excedencia por coidado de fillo/a ou familiar a cargo 5304
83 Instruccións sobre permisos de cara ás eleccións municipais 2684
84 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 810
85 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 327776
86 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 629
87 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 776
88 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 763
89 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 688
90 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 756
91 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 1488
92 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 1017
93 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 702
94 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 832
95 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 847
96 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 681
97 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 772
98 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 838
99 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 874
100 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 677
101 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 802
102 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 593
103 Lei de medidas fiscais e administrativas para o ano 2019 16
104 Lei de orzamentos de Galiza 2019 15
105 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 715
106 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 761
107 Lei sobre racionalización do Gasto Farmacéutico 5012
108 Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas. 717
109 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 798
110 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 799
111 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 741
112 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 724
113 Orde 22 xullo 2011 de Desenvolvemento Xestión Integrada Santiago e A Coruña 710
114 Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas 978
115 Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao. 732
116 Orde de Confección de Nóminas 2011 736
117 Orde de Confección de Nóminas 2012 2575
118 Orde de Confección de Nóminas 2013 680
119 Orde de Confección de Nóminas 2014 42526
120 Orde de Confección de Nóminas 2015 171044
121 Orde de Confección de Nóminas 2016 78057
122 Orde de Confección de Nóminas 2017 36909
123 Orde de confección de nóminas para o 2018. 21598
124 Orde de desenvolvemento da Xestión Integrada na Coruña e Santiago 2653
125 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 681
126 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 696
127 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 750
128 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 673
129 Orde do 27 de outubro de 2010 pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga do persoal emérito no ámbito sanitario 668
130 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 698
131 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 668
132 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 599
133 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 611
134 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 593
135 Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde 609
136 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 738
137 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 535
138 Orde nóminas 2010 824
139 Orde Nóminas 2010(aplicación dos recortes salariais) 672
140 ORDE pola que se regula o contido, uso e acceso ao expedient-e 679
141 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 760
142 Orde regula servizos prestados de forma electrónica. 775
143 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 738
144 Orde SPI/3052/2010, de 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos, e os seus prezos de referencia 697
145 Pacto de Contratación do 061 753
146 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 667
147 Pacto de Contratacións 2011 328149
148 Pacto de Contratacións 2016 806
149 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 742
150 Pan de Ordenación de RRHH do SERGAS 801
151 Permiso polo coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave 3733
152 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1554
153 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 1097
154 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 856
155 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 1331
156 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 883
157 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 790
158 R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude. 695
159 Real condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos estranxeiros de especialistas en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea 649
160 Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS. 689
161 Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón 708
162 Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR. 708
163 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 670
164 Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais. 786
165 Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS. 695
166 Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade. 762
167 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 696
168 Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada. 698
169 Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas. 687
170 Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería 647
171 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 697
172 Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica 696
173 Real Decreto 954/2015, de prescrición enfermeira 55
174 Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria 679
175 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 1043
176 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 843
177 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 783
178 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 714
179 RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se determina o inicio do sistema informático expedient-e, 707
180 Resolución do 24 de febreiro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data, pola que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 554
181 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 620
182 Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 532
183 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, pa 573
184 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 826
185 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 749
186 Tarifas Servizos Sanitarios 5503
 
 No caso de que atopes unha ligazón errónea ou queras recomendarnos algunha, colabora con nós e envíanos un mail a ligazons@cig-saude.info

 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto