Lexislación Sanitaria e de persoal
 
 
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Acordo de Concertación Social (2001). 330730
2 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 914
3 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 1016
4 Acordo de mobilidade interna 1064
5 Acordo Residentes 2007 819
6 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 1431
7 Acordo Urxencias de Hospital 2007 809
8 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 1113
9 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 713
10 Bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade 23
11 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 1367
12 Catálogo Priorizado de Produtos Farmacéuticos 6152
13 Corrección de erros decreto de xestión integrada 759
14 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 769
15 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 661
16 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 730
17 Corrección de erros.-Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 636
18 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 724
19 D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia 1302
20 D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria 1037
21 Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia 1127
22 Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas 762
23 Decreto 105/2017 do sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas 518
24 Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sanitario 712
25 DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais 694
26 DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo 678
27 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 724
28 Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 791
29 Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas 752
30 Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas 861
31 Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia. 689
32 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 599
33 Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade. 723
34 Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol 688
35 Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios 756
36 Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria 820
37 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 778
38 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 754
39 Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde 746
40 Decreto 181/2010, do 21 de outubro, polo que se crea a Comisión Galega de Coidados Paliativos 768
41 Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia 715
42 Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol. 859
43 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 1002
44 Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica. 727
45 Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas 2896
46 Decreto 206/2008 de receita electrónica. 834
47 Decreto 209/2008 que modifica Medtec. 725
48 Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias. 688
49 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 672
50 Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público 735
51 Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio. 726
52 Decreto 259/2008 de Instrucións Previas. 745
53 Decreto 429/2009 polo que se modifica o Decreto 177/1995, de tarxeta sanitaria. 724
54 Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 689
55 Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas 784
56 Decreto 71/2004 De Código Numérico 757
57 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 727
58 Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios. 701
59 Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións. 705
60 Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI 725
61 Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental 760
62 Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico 726
63 Decreto creación categoría Documentación Clínica 680
64 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 1417
65 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 1276
66 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 875
67 Decreto de oferta de emprego 2018 55
68 Decreto de Xestión Integrada 5762
69 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 772
70 Decreto do transporte sanitario 2831
71 Decreto que regula o transporte sanitario 828
72 Decreto Xestión Integrada Ourense-Verin-O Barco 773
73 Decreto Xestión Integrada Pontevedra-O Salnés 661
74 Decretos de Xestión Integrada de Pontevedra e Ourense 2608
75 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 1429
76 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 798
77 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 1276
78 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 857
79 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 813
80 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 838
81 Incio procedemento persoal emérito 719
82 Inicio Expedient-e 2551
83 Instruccións de regulación da Excedencia por coidado de fillo/a ou familiar a cargo 5365
84 Instruccións sobre permisos de cara ás eleccións municipais 2693
85 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 820
86 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 329768
87 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 640
88 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 782
89 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 772
90 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 693
91 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 762
92 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 1534
93 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 1025
94 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 708
95 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 842
96 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 861
97 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 687
98 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 776
99 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 848
100 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 891
101 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 686
102 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 808
103 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 599
104 Lei de medidas fiscais e administrativas para o ano 2019 33
105 Lei de orzamentos de Galiza 2019 30
106 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 726
107 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 768
108 Lei sobre racionalización do Gasto Farmacéutico 5021
109 Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas. 723
110 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 809
111 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 806
112 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 753
113 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 733
114 Orde 22 xullo 2011 de Desenvolvemento Xestión Integrada Santiago e A Coruña 719
115 Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas 983
116 Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao. 737
117 Orde de Confección de Nóminas 2011 744
118 Orde de Confección de Nóminas 2012 2580
119 Orde de Confección de Nóminas 2013 690
120 Orde de Confección de Nóminas 2014 42567
121 Orde de Confección de Nóminas 2015 171115
122 Orde de Confección de Nóminas 2016 78477
123 Orde de Confección de Nóminas 2017 38022
124 Orde de confección de nóminas para o 2018. 23150
125 Orde de desenvolvemento da Xestión Integrada na Coruña e Santiago 2675
126 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 688
127 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 703
128 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 758
129 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 683
130 Orde do 27 de outubro de 2010 pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga do persoal emérito no ámbito sanitario 674
131 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 702
132 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 675
133 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 606
134 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 626
135 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 598
136 Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde 619
137 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 747
138 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 543
139 Orde nóminas 2010 832
140 Orde Nóminas 2010(aplicación dos recortes salariais) 690
141 ORDE pola que se regula o contido, uso e acceso ao expedient-e 684
142 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 768
143 Orde regula servizos prestados de forma electrónica. 782
144 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 748
145 Orde SPI/3052/2010, de 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos, e os seus prezos de referencia 705
146 Pacto de Contratación do 061 758
147 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 674
148 Pacto de Contratacións 2011 330343
149 Pacto de Contratacións 2016 816
150 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 748
151 Pan de Ordenación de RRHH do SERGAS 819
152 Permiso polo coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave 3746
153 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1562
154 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 1112
155 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 866
156 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 1343
157 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 895
158 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 807
159 R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude. 703
160 Real condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos estranxeiros de especialistas en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea 656
161 Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS. 698
162 Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón 714
163 Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR. 715
164 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 677
165 Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais. 796
166 Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS. 702
167 Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade. 778
168 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 704
169 Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada. 704
170 Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas. 691
171 Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería 660
172 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 707
173 Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica 700
174 Real Decreto 954/2015, de prescrición enfermeira 61
175 Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria 685
176 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 1052
177 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 851
178 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 794
179 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 718
180 RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se determina o inicio do sistema informático expedient-e, 714
181 Resolución do 24 de febreiro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data, pola que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 559
182 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 629
183 Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 538
184 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, pa 578
185 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 835
186 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 756
187 Tarifas Servizos Sanitarios 5526
 
 No caso de que atopes unha ligazón errónea ou queras recomendarnos algunha, colabora con nós e envíanos un mail a ligazons@cig-saude.info

 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto