Lexislación Sanitaria e de persoal
 
 
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Acordo de Concertación Social (2001). 339084
2 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 970
3 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 1072
4 Acordo de mobilidade interna 1110
5 Acordo Residentes 2007 876
6 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 1526
7 Acordo Urxencias de Hospital 2007 878
8 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 1212
9 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 751
10 Bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade 69
11 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 1452
12 Catálogo Priorizado de Produtos Farmacéuticos 6232
13 Corrección de erros decreto de xestión integrada 800
14 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 799
15 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 699
16 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 761
17 Corrección de erros.-Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 663
18 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 762
19 D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia 1417
20 D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria 1120
21 Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia 1180
22 Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas 832
23 Decreto 105/2017 do sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas 599
24 Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sanitario 751
25 DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais 727
26 DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo 712
27 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 762
28 Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 838
29 Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas 791
30 Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas 923
31 Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia. 726
32 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 629
33 Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade. 765
34 Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol 723
35 Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios 818
36 Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria 877
37 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 839
38 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 815
39 Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde 791
40 Decreto 181/2010, do 21 de outubro, polo que se crea a Comisión Galega de Coidados Paliativos 800
41 Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia 745
42 Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol. 905
43 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 1028
44 Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica. 765
45 Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas 3125
46 Decreto 206/2008 de receita electrónica. 875
47 Decreto 209/2008 que modifica Medtec. 769
48 Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias. 731
49 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 715
50 Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público 780
51 Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio. 767
52 Decreto 259/2008 de Instrucións Previas. 787
53 Decreto 429/2009 polo que se modifica o Decreto 177/1995, de tarxeta sanitaria. 792
54 Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 730
55 Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas 826
56 Decreto 71/2004 De Código Numérico 802
57 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 770
58 Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios. 745
59 Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións. 760
60 Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI 759
61 Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental 802
62 Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico 762
63 Decreto creación categoría Documentación Clínica 714
64 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 1586
65 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 1333
66 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 927
67 Decreto de oferta de emprego 2018 90
68 Decreto de oferta de emprego de 2019 55
69 Decreto de Xestión Integrada 5795
70 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 828
71 Decreto do transporte sanitario 2913
72 Decreto que regula o transporte sanitario 883
73 Decreto Xestión Integrada Ourense-Verin-O Barco 837
74 Decreto Xestión Integrada Pontevedra-O Salnés 705
75 Decretos de Xestión Integrada de Pontevedra e Ourense 2652
76 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 1547
77 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 839
78 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 1434
79 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 904
80 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 884
81 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 904
82 Incio procedemento persoal emérito 761
83 Inicio Expedient-e 2595
84 Instruccións de regulación da Excedencia por coidado de fillo/a ou familiar a cargo 5549
85 Instruccións sobre permisos de cara ás eleccións municipais 2749
86 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 867
87 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 337483
88 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 676
89 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 823
90 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 830
91 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 722
92 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 792
93 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 1675
94 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 1066
95 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 747
96 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 878
97 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 903
98 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 729
99 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 833
100 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 899
101 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 952
102 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 721
103 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 838
104 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 635
105 Lei de medidas fiscais e administrativas para o ano 2019 84
106 Lei de orzamentos de Galiza 2019 75
107 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 759
108 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 803
109 Lei sobre racionalización do Gasto Farmacéutico 5057
110 Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas. 760
111 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 881
112 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 856
113 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 800
114 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 772
115 Orde 22 xullo 2011 de Desenvolvemento Xestión Integrada Santiago e A Coruña 756
116 Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas 1028
117 Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao. 774
118 Orde de Confección de Nóminas 2011 778
119 Orde de Confección de Nóminas 2012 2621
120 Orde de Confección de Nóminas 2013 727
121 Orde de Confección de Nóminas 2014 42693
122 Orde de Confección de Nóminas 2015 171397
123 Orde de Confección de Nóminas 2016 79933
124 Orde de Confección de Nóminas 2017 40793
125 Orde de confección de nóminas para o 2018. 28796
126 Orde de desenvolvemento da Xestión Integrada na Coruña e Santiago 2746
127 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 723
128 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 737
129 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 798
130 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 726
131 Orde do 27 de outubro de 2010 pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga do persoal emérito no ámbito sanitario 702
132 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 727
133 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 704
134 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 639
135 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 666
136 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 634
137 Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde 657
138 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 798
139 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 581
140 Orde nóminas 2010 875
141 Orde Nóminas 2010(aplicación dos recortes salariais) 737
142 ORDE pola que se regula o contido, uso e acceso ao expedient-e 710
143 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 819
144 Orde regula servizos prestados de forma electrónica. 817
145 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 788
146 Orde SPI/3052/2010, de 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos, e os seus prezos de referencia 746
147 Pacto de Contratación do 061 795
148 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 713
149 Pacto de Contratacións 2011 338944
150 Pacto de Contratacións 2016 856
151 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 794
152 Pan de Ordenación de RRHH do SERGAS 879
153 Permiso polo coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave 3815
154 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1631
155 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 1165
156 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 904
157 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 1399
158 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 938
159 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 875
160 R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude. 747
161 Real condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos estranxeiros de especialistas en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea 684
162 Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS. 746
163 Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón 755
164 Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR. 760
165 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 719
166 Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais. 826
167 Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS. 747
168 Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade. 838
169 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 741
170 Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada. 744
171 Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas. 728
172 Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería 694
173 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 745
174 Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica 737
175 Real Decreto 954/2015, de prescrición enfermeira 113
176 Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria 723
177 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 1092
178 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 891
179 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 847
180 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 758
181 RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se determina o inicio do sistema informático expedient-e, 754
182 Resolución do 24 de febreiro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data, pola que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 584
183 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 660
184 Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 559
185 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, pa 610
186 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 872
187 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 793
188 Tarifas Servizos Sanitarios 5584
 
 No caso de que atopes unha ligazón errónea ou queras recomendarnos algunha, colabora con nós e envíanos un mail a ligazons@cig-saude.info

 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto