Lexislación Sanitaria e de persoal
 
 
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Acordo de Concertación Social (2001). 321716
2 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 849
3 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 937
4 Acordo de mobilidade interna 1003
5 Acordo Residentes 2007 747
6 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 1324
7 Acordo Urxencias de Hospital 2007 745
8 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 1004
9 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 662
10 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 1296
11 Catálogo Priorizado de Produtos Farmacéuticos 6020
12 Corrección de erros decreto de xestión integrada 705
13 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 717
14 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 598
15 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 673
16 Corrección de erros.-Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 581
17 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 671
18 D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia 1146
19 D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria 947
20 Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia 1064
21 Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas 706
22 Decreto 105/2017 do sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas 430
23 Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sanitario 670
24 DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais 639
25 DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo 628
26 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 667
27 Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 732
28 Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas 683
29 Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas 781
30 Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia. 618
31 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 538
32 Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade. 668
33 Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol 627
34 Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios 674
35 Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria 749
36 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 720
37 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 696
38 Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde 685
39 Decreto 181/2010, do 21 de outubro, polo que se crea a Comisión Galega de Coidados Paliativos 709
40 Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia 659
41 Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol. 799
42 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 930
43 Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica. 669
44 Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas 2437
45 Decreto 206/2008 de receita electrónica. 780
46 Decreto 209/2008 que modifica Medtec. 663
47 Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias. 630
48 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 618
49 Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público 676
50 Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio. 661
51 Decreto 259/2008 de Instrucións Previas. 692
52 Decreto 429/2009 polo que se modifica o Decreto 177/1995, de tarxeta sanitaria. 660
53 Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 633
54 Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas 724
55 Decreto 71/2004 De Código Numérico 679
56 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 670
57 Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios. 636
58 Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións. 639
59 Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI 677
60 Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental 704
61 Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico 673
62 Decreto creación categoría Documentación Clínica 621
63 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 1330
64 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 1210
65 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 814
66 Decreto de Xestión Integrada 5663
67 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 681
68 Decreto do transporte sanitario 2705
69 Decreto que regula o transporte sanitario 774
70 Decreto Xestión Integrada Ourense-Verin-O Barco 712
71 Decreto Xestión Integrada Pontevedra-O Salnés 616
72 Decretos de Xestión Integrada de Pontevedra e Ourense 2538
73 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 1301
74 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 734
75 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 1125
76 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 772
77 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 748
78 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 767
79 Incio procedemento persoal emérito 652
80 Inicio Expedient-e 2477
81 Instruccións de regulación da Excedencia por coidado de fillo/a ou familiar a cargo 5173
82 Instruccións sobre permisos de cara ás eleccións municipais 2623
83 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 779
84 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 321503
85 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 587
86 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 729
87 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 714
88 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 629
89 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 717
90 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 1397
91 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 962
92 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 650
93 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 786
94 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 795
95 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 628
96 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 711
97 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 780
98 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 830
99 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 633
100 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 749
101 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 561
102 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 663
103 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 711
104 Lei sobre racionalización do Gasto Farmacéutico 4927
105 Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas. 669
106 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 728
107 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 748
108 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 693
109 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 665
110 Orde 22 xullo 2011 de Desenvolvemento Xestión Integrada Santiago e A Coruña 662
111 Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas 912
112 Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao. 674
113 Orde de Confección de Nóminas 2011 688
114 Orde de Confección de Nóminas 2012 2499
115 Orde de Confección de Nóminas 2013 635
116 Orde de Confección de Nóminas 2014 42390
117 Orde de Confección de Nóminas 2015 170888
118 Orde de Confección de Nóminas 2016 77087
119 Orde de Confección de Nóminas 2017 33283
120 Orde de confección de nóminas para o 2018. 17131
121 Orde de desenvolvemento da Xestión Integrada na Coruña e Santiago 2566
122 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 638
123 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 650
124 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 709
125 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 625
126 Orde do 27 de outubro de 2010 pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga do persoal emérito no ámbito sanitario 620
127 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 636
128 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 624
129 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 550
130 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 568
131 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 539
132 Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde 556
133 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 685
134 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 484
135 Orde nóminas 2010 768
136 Orde Nóminas 2010(aplicación dos recortes salariais) 619
137 ORDE pola que se regula o contido, uso e acceso ao expedient-e 626
138 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 714
139 Orde regula servizos prestados de forma electrónica. 736
140 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 687
141 Orde SPI/3052/2010, de 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos, e os seus prezos de referencia 637
142 Pacto de Contratación do 061 697
143 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 626
144 Pacto de Contratacións 2011 321395
145 Pacto de Contratacións 2016 745
146 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 682
147 Pan de Ordenación de RRHH do SERGAS 740
148 Permiso polo coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave 3643
149 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1479
150 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 1042
151 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 806
152 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 1264
153 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 823
154 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 730
155 R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude. 643
156 Real condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos estranxeiros de especialistas en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea 608
157 Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS. 643
158 Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón 655
159 Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR. 657
160 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 610
161 Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais. 740
162 Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS. 637
163 Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade. 721
164 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 654
165 Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada. 660
166 Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas. 633
167 Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería 595
168 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 645
169 Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica 638
170 Real Decreto 954/2015, de prescrición enfermeira 19
171 Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria 618
172 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 982
173 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 788
174 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 714
175 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 674
176 RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se determina o inicio do sistema informático expedient-e, 652
177 Resolución do 24 de febreiro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data, pola que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 524
178 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 574
179 Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 476
180 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, pa 517
181 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 777
182 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 703
183 Tarifas Servizos Sanitarios 5421
 
 No caso de que atopes unha ligazón errónea ou queras recomendarnos algunha, colabora con nós e envíanos un mail a ligazons@cig-saude.info

 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto