Noticias Persoal Contratacións
 
 

Información sobre listas de contratación

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Na reunión de Pacto de Selección temporal celebrada no día de hoxe, a Admón presentounos o texto da Resolución que se vai publicar, pola que se abre o prazo para a inscrición nas vinculacións temporais das categorías de persoal Técnico Superior. 

1.-Categorías que se convocan:

                .- Técnico Superior en Anatomía Patolóxica.

                .-              “                         Radioterapia.

                .-              “                         Hixiene Bucodental.

                .-              “                         Imaxe para o diagnóstico (TER).

                .-              “                         Laboratorio e Diagnóstico Clínico.

2.- Presentación e Cómputo dos Méritos:

Os méritos deberán rexistrarse antes do 30 de novembro de 2011.

Os méritos  computados serán os causados ata o 15 de novembro de 2011.

3.-  Publicación no DOG e prazo de inscrición.

 Publicarase no DOG o venres 28 de outubro.

 O prazo de inscrición será do 2 de novembro de 2011 ata o 30 de novembro de 2011.

4.- Xeración das listaxes.

   Pendente de confirmar.
 
5.- Solicitudes de Inscrición:

 Será obrigatoria para todo o persoal que queira figurar nas listaxes.

 A solicitude formalizarase a través do currículo profesional habilitado electronicamente na páxina web do SERGAS, no apartado correspondente FIDES/expediente-e, no apartado procesos.

A solicitude terá unha casilla, de cumprimento obrigatorio,  de declaración de ter a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións.

A solicitude poderá gardarse e imprimir como borrador para que a/o interesada/o comprobe que os datos son correctos. Unha vez confirmada non se poderá modificar. A solicitude impresa presentaranse en calquera dos rexistros oficiais; preferentemente dirixida a unidade de validación onde presentou a documentación.
 
6.- Pago de taxas.

Aquí é onde tiñamos a discrepancia, no texto que envíen recolleran se cando unha/un aspirante se anote en máis dun categoría, por ser estas compatibles, debe de abonar novamente taxas. Ou as taxas son só para a 1ª inscrición. 

Aclaración posterior do SERGAS vía correo electrónico:
 
En relación co pago de taxas para inscripción nas listas, aclaramos o seguinte:
O pago de taxa e obligatorio para a inscrición por primeira vez nunha categoría, e así se desprende do Pacto, que identifica a inscrición en listas coa inscrición nunha categoria. Ademais, cambia a solicitude, que agora debe realizarse unha por categoría, e non unha conxunta coma no anterior Pacto. Isto implica que si a inscripción se realiza nunha categoria distinta, ou se fai en varias categorias compatibles, débese pagar unha taxa por cada solicitude de inscrición.
Temos que ser conscientes do traballo e o custo que esta xerar neste momento o expedient-e, e a cantidade de profesionais adicados ao proxecto no sistema neste momento.
Ademais, xa eliminamos a exención no caso de modificacións na inscrición dentro dunha categoría.
Polo demais, a resolucion non tera modificacións, na axuda da aplicacion xa se aclara q non se admitirán solicitudes corrixidas a man. En canto as áreas limítrofes (Monforte por diante de Santiago para O Barco) estámolo revisando e, de ser o caso, fariamos unha correccion de erros, e no aplicativo xa sairía corrixido.

7.- Publicación das listaxes.

As listaxes publicaranse con carácter provisional, podendo presentar reclamacións no prazo máximo de dez (10)  días hábiles a partir do día seguinte a súa publicación.

Contra a lista definitiva poderán interpoñer recurso contencioso administrativo, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición ante a Dirección de RRHH do SERGAS.

Publicación listas provisionais da convocatoria Automática

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
O pasado venres publicáronse na web do SERGAS as listas provisionais da última convocatoria automática de listas de contratación, a do pasado 1 de xullo.

Lembrade que estas foron as últimas listas convocadas de xeito automático segundo as bases do pacto de contratacións anterior, no novo pacto xa non figuran convocatorias automáticas, ao ser anual a xeración de listas.
 

Información Comisión de Seguimento Pacto de Contratacións

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Comisión de Seguimento do Pacto. 27 de setembro de 2011.


· Información sobre o Expedient-e. Infórmasenos das seguintes cuestións:

-Melloraron o buscador de cursos para que sexa máis sinxelo atopar os cursos que xa están catalogados e evitar duplicidades.

-Incorporaron a comunicación cos/as aspirantes, de xeito que o propio aplicativo avisa se hai algún problema (falta de documentación…).

· Primeira convocatoria de listaxes polo expedient-e.

-Debido ao volume de incorporación de méritos no aplicativo que se produciu, non vai ser posible xerar ningunha lista a día 31 de outubro. En parte porque están comezando a validar toda a documentación e en parte polo problema que podería supoñer no sistema xerar as listas de todo ese volume de datos. Por este motivo, van secuenciar as inscricións e nesta primeira xeración de listas por tandas de varias categorías. Abrirán as inscricións das categorías de TER, TEL, TEAP, TE Radioterapia e Hixienista Dental, nas vindeiras semanas (finais de outubro, ou, como moito, a primeiros de novembro). Nunha segunda fase, iría o persoal de xestión e servizos, e así paulatinamente.

-Para xerar estas primeiras listas remitirase a DOG unha resolución de apertura de inscricións, onde se especificarán claramente o prazo de comezo da inscrición, indicando a data de xeración de listas (data ata a que se contabilizan os méritos), pero non a de publicación definitiva das listas. Nesta primeira xeración de listas, todas as persoas aspirantes desas categorías que queiran figurar nas listas de contratación deben inscribirse, inda que xa formaran parte das listas anteriores. Só pagarán taxas as persoas que se inscriban por primeira vez.
Ler máis

Preguntas frecuentes Novo Pacto e Expedient-e

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
O SERGAS ven de publicar un novo documento de Preguntas Frecuentes sobre o Novo Pacto e o Expedient-e. Pegamos aqui o contido do mesmo. Tamén se pode descargar desde a páxina do SERGAS.

Preguntas Frecuentes Novo Pacto e Expedient-e:

¿Quén pode inscribirse nas listas de contratación do SERGAS? Todas as persoas interesadas en figurar nelas. As persoas que figuraban nas listas anteriores da mesma categoría, teñen que incribirse tamén, pero non pagarán taxas.

¿Cómo inscribirse? Cando sexa publicada a correspondente Resolución no DOG pola que se anunciará no momento oportuno a apertura do proceso de inscrición. A partires desta primeira inscrición a inscrición nas listas será aberta e permanente.

¿En qué categorías me podo inscribir?  As categorías se especificarán na primeira convocatoria de inscrición. Pode consular na páxina web as convocadas na anterior convocatoria.

¿O inicio do expedient-e implica a apertura de prazos de inscrición de listas?  Non. Os prazos de inscrición iniciaranse en virtude dunha resolución da Dirección de Recursos Humanos que será publicada no DOG. Mentres, pode ir rexistrando os seus datos e méritos e aportando a documentación xustificativa.

¿ Que prazos teño que ter en conta?  Os prazos de inicio do expedient-e e os prazos de inscrición dos procesos de listaxes son distintos. Débese empezar recopilando a documentación. O sistema está operativo dende o 21 de xullo polo que se debe continuar co rexistro dos  datos e méritos e por último débese acreditar a información mediante documentación orixinal ou compulsada. Posteriormente deberá continuarse coa inscrición nas listaxes. O prazo da primeira inscrición terá a debida publicidade e será anunciado no DOG e na web.

¿Cando poderán os/as aspirantes inscribirse nas novas listaxes?  Publicarase no DOG e na páxina web da Consellería de Sanidade a data de inicio do prazo de inscrición das listaxes de selección temporal e promoción profesional.  Cando se determine a data, se anunciará debidamente, neste intre non está determinada.
Ler máis

Cambios no Expedient-e

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Información do SERGAS sobre os cambios introducidos na plataforma Expedient-e e que se puxeron en marcha onte día 25:

  

1.1      CAMBIO 1: Experiencia Profesional - Outra Experiencia: Para un centro non catalogado deberase indicar se é público e/ou sanitario

1.1.1     Aspectos funcionais

A pantalla de edición de “Outra experiencia” deberá ser modificada para incluir dous novos campos:

·         Adm. Pública: Si/Non

·         Centro Sanitario:/Si Non

 
Estes campos serán obrigatorios cando se seleccionou un centro de tipo “Non catalogado”.

 
Imagen1
Dous novos campos foron creados na táboa e_exp_laboral que gardarán a información (es_aapp, es_centro_san) e que tomarán os valores S o N e ‘-’ como valor por defecto.

 

1.2      CAMBIO 2: Formación Continuada – Engadir a entidade QUE avala/ACREDITA o curso

1.2.1     Aspectos funcionais

Na formación continuada para dar de alta un novo curso requírese un novo campo que será a Entidade que Avala/Acredita o curso. Este novo campo é obrigatorio para todos os cursos dados de alta polo aspirante e consistirá nun combo que amosará as posibles entidades:

 

Imagen2
  Nos cursos históricos tomará o valor “-“ en base de datos de maneira que ao cargar información do curso o combo aparecerá baleiro. Se o aspirante o quere modificar o campo pasa a ser obrigatorio.

 

1.3      CAMBIO 3: Experiencia Profesional - Outra Experiencia: Eliminar en Área Especial a opción Non catalogada – Propoñer nova

1.3.1     Aspectos funcionais

Na pantalla de edición de “Outra experiencia” elimínase a posibilidad de seleccionar no combo Área Especial a opción “Non Catalogada – Propoñer nova”.

 
 Imagen3

1.4      CAMBIO 4: FORMACIÓN CONTINUADA – ENGADIR AS CATEGORIAS ÁS QUE VAI DESTINADO UN CURSO NON CATALOGADO

1.4.1     Aspectos funcionais

Na formación continuada engadiuse un novo campo “Categorías”, que só é válido para os cursos sen catalogar.

O campo consta dunha colección de checkbox coas categorías ás que vai destinado o curso, das que se poden seleccionar varias.

 
 
Imagen4
 
A información pendente de catalogar validada, poderá ser editada polo persoal validador para incorporar a nova información requirida nestes novos campos e validala de novo, eliminando así o estado de pendente de catalogar validado da importante lista de méritos pendentes de catalogar. 

 
O obxectivo desta mellora é facilitar a baremación dos méritos ante o importante número de rexistros realizados dende a apertura do expediente polo que agradecémoslle de antemán a súa colaboración nesta actualización.

Publicacións DOG: convocatorias

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Publícanse no DOG de hoxe varias convocatorias de xefatura e supervisión e tamén para vinculacións de facultativos/as:
  • ANUNCIO do 1 de xullo de 2011, da Xerencia do Hospital do Salnés, polo que se procede a dar publicidade á Resolución 11/2011 da mesma data pola que se convoca para a súa provisión, polo procedemento de avaliación colexiada, un posto de xefe de sección de Medicina Interna. Descargar PDF
  • ANUNCIO do 7 de xullo de 2011, da Xerencia Xeral do Complexo Hospitalario de Pontevedra, polo que se procede a darlle publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca, para vinculación temporal de substitución en praza reservada, unha praza de facultativo especialista de área de Anxioloxía e Cirurxía Vascular. Descargar PDF
  • ANUNCIO do 7 de xullo de 2011, da Xerencia Xeral do Complexo Hospitalario de Pontevedra, polo que se procede a darlle publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca, para vinculación temporal de substitución en praza reservada, unha praza de facultativo especialista de área do Aparello Dixestivo. Descargar PDF
  • ANUNCIO do 8 de xullo de 2011, da Dirección Xerencia do Hospital da Costa, pola que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data en que se convoca a provisión dun posto de supervisor/a de unidade. Descargar PDF
  • ANUNCIO do 9 de xullo de 2011, da Dirección da Área Sanitaria de Ferrol, polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convocan para vinculación temporal, por concurso de méritos, diversas prazas de diferentes especialidades de persoal licenciado sanitario. Descargar PDF
  • ANUNCIO do 13 de xullo de 2011, da Xerencia de Atención Primaria da Coruña, polo que se procede a dar publicidade á Resolución 02/11 da mesma data pola que se convoca a provisión dun posto vacante de xefe de servizo de Atención Primaria. Descargar PDF
  • ANUNCIO do 19 de xullo de 2011, da Xerencia Xeral do Complexo Hospitalario de Pontevedra, polo que se procede a darlle publicidade á resolución da mesma data pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión do posto de xefe de sección de Coidados Paliativos deste centro. Descargar PDF

Novidades Expedient-e

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Recibimos esta mensaxe do SERGAS sobre o Expedient-e. Parece ser que ata o 25 de agosto o apartado de Formación Continuada vai permanecer inhabilitado para introducir melloras.

 

----------------------------------------------------------

Para introducir novidades e mellorar o sistema, provisionalmente e ata o 25/08/2011 non se poderán rexistrar datos no apartado de formación continuada, si se poderá nos restantes apartados. Os datos xa rexistrados non se verán afectados.

 

Esta mensaxe aparecerá as 15 horas de hoxe, 11 de Agosto,  unha vez se acceda á pantalla de entrada no expedient-e, no apartado senalado en gris con título de novas, coma mensaxe de 11/08/2011.

 

Durante estes días, se van a introducir novos campos no apartado de formación continuada que van a facilitar a labor de catalogación e busca por parte dos interesados.

 

Así, se habilitarán campos para introducir os cambios seguintes:


Formación Continuada: incorporar combo con "Entidades" e marcar "Categorías Destinatarias"

Otra Experiencia: incorporar indicadores "É Administración Pública" e "É Institución Sanitaria" nas propostas de centros novos non catalogados.

A data prevista de disponibilidade das melloras é do 25/08/2011.

 

*  "Entidades":

 

ACREDITADO POLA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DO SNS

ACREDITADO POLA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA AUTONÓMICA

ACREDITADO CONFORME AO EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)

AVALADO POLO SERGAS

AVALADO POR ORGANISMO PÚBLICO

CONVOCADO/IMPARTIDO POLA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

CONVOCADO/IMPARTIDO POLA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONVOCADO/IMPARTIDO POLA UNIVERSIDADE

CONVOCADO/IMPARTIDO POLO INEM

CONVOCADO/IMPARTIDO POLA CRUZ VERMELLA

CONVOCADO/IMPARTIDO POR UN COLEXIO PROFESIONAL

CONVOCADO/IMPARTIDO POR UNHA ORGANIZACIÓN SINDICAL ACORDOS DE FORMACIÓN CONTINUADA DAS AA.PP.

CONVOCADOS POR CENTROS SERGAS

 

INCLUIDO NO PROGRAMA DOCENTE DA ESPECIALIDADE

 

NON INCLUIDO NOS APARTADOS ANTERIORES

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto