Noticias Sanidade Pública
 
 

O Consello de Contas confirma o que CIG-Saúde ven denunciando: os servizos de urxencias adoecen de graves deficiencias, entre elas unha grande falla de persoal

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

O Consello de Contas de Galiza, órgano fiscalizador da xestión económico-financeira do sector público, ven de emitir un informe demoledor que ven dar a razón á CIG-Saúde nas súas denuncias de que os servizos de urxencias presentan graves deficiencias e unha máis que evidente falla de persoal. Este informe é o resultado dunha serie de auditorías realizadas nos servizos de urxencias de dous hospitais comarcais (Valdeorras e Monforte) e tres complexos hospitalarios (CHUAC, CHUS e CHOP), e non deixa lugar a dúbidas: a xestión destes servizos deixa moito que desexar e o SERGAS debería empezar a cambiar certas cousas, a comezar pola política de contratacións.

Os resultados destas auditorías reflíctense en varios informes: un informe xeral sobre os servizos de urxencias do SERGAS e cadanseu informe respectivo aos centros analisados.

consellodecontasPara empezar, o informe xeral indica que "o aumento da demanda asistencial urxente, a saturación dos Servizos de Urxencias Hospitalarios e a inadecuada utilización destes servizos obedecen a diversas causas", entre as que cita "un dispositivo asistencial de primaria escasamente resolutivo que xera a consecuente desconfianza dos usuarios respecto a que no dito nivel poida ser satisfeito con rapidez o seu problema de saúde", algo que CIG-Saúde xa apuntou no seu momento: coa chegada ao goberno da Xunta do PP de Feijoo iniciouse o desmantelamento da Atención Primaria, empezando pola paralización do Plan Mellora de Atención Primaria, eliminando os incrementos en dotación técnica e de persoal que estaban previstos, e avocando á Atención Primaria a un negro futuro, de porta de entrada da Sanidade a dispositivo pouco resolutivo, tal e como hoxe comprobamos e tal e como recolle o informe de Contas.

Outra das deficiencias que recolle o informe, e que veñen dar a razón ás denuncias que reiteradamente ten feito a CIG, é  que "a estrutura física dos cinco SUH fiscalizados presenta deficiencias e disfuncionalidades que repercuten no seu correcto funcionamento, sendo o máis afectado o CHUAC no que a dimensión e distribución do servizo imposibilitan, na práctica, a prestación dunha adecuada atención". O pasado 1 de agosto, sen ir máis lonxe, CIG-Saúde na Coruña emitía unha nota de prensa que viña afondar nas denuncias previas sobre a situación de caos no servizo de urxencias do CHUAC.

Critica tamén o informe que á data de realización das auditorías (2010), só un servizo de urxencias tiña implantada a triaxe, que o propio informe describe como "alicerce básico sobre o que debería xirar a atención en urxencias, como medio de asignar o nivel de prioridade e de fixación dos tempos de resposta máximos en función da mesma". A día de hoxe está implantado o modelo de triaxe Mánchester nalgún outro centro, mais ainda quedan moitos servizos de urxencias que non clasifican pacientes á entrada en urxencias, algo básico para ofrecer unha atención adecuada. É máis, nalgún caso, e tal e como recolle o informe, a clasificación previa faina "persoal non sanitario que desenvolve funcións administrativas na área de admisión de urxencias".

Ademais disto, o informe fai unha análise dos recursos humanos dos servizos de urxencias auditados, e recolle que no 2010 ainda había dous servizos dos estudados que non dispoñían de Plan Funcional, e nos que si o había ou ben a dotación de persoal que estaba implementada no servizo era menor que a que se recollía neles, ou ben existía certa variabilidade e desorganización na distribución do persoal, polo que a cobertura non era axeitada. Para alén desta cuestión, recolle tamén o informe que "a dotación de efectivos para cubrir a infraestrutura organizativa prevista é deficitaria nas distintas institucións, de forma máis acusada no estamento de persoal facultativo dalgúns dos centros, que chega a alcanzar o 39% menos". E engade que esta falla de persoal vense cubrindo con xornada complementaria (horas extras, deixémonos de eufemismos), en moitos casos excesiva, superando mesmo o 50% da xornada ordinaria.

Algo que tamén sabemos e viñamos denunciando desde CIG-Saúde, e que tamén foi recollido polo Consello de Contas nun informe anterior, é que "nas distintas institucións analizadas, vense recorrendo, de forma desproporcionada, á contratación eventual (prevista en situacións de carácter temporal, conxuntural e extraordinario) para a cobertura de necesidades estruturais ou para a substitución de persoal en supostos de ausencia, non adecuándose tal modalidade contractual á natureza da prestación de servizos. No primeiro suposto prolifera esta contratación en detrimento dos procesos selectivos para a cobertura das necesidades con persoal fixo. No segundo, en lugar de formalizarse o correspondente nomeamento de substitución de carácter nominativo tipificado respecto diso, recórrese aleatoriamente á formalización dun contrato por un prazo determinado coa finalidade de cubrir diversas continxencias de varios traballadores".

Sobre os tempos de espera en urxencias, o informe tamén é demoledor: "respecto dos pacientes para os que se acordou o ingreso, a prolongación da súa permanencia en urxencias representa unha das causas fundamentais da saturación do servizo, apreciándose nos complexos hospitalarios en maior grao, con especial incidencia no CHUAC. (...) a asignación de cama para urxencias non está debidamente priorizada nin protocolizada, nin existe unha programación que permita xestionar a presión asistencial urxente coas debidas garantías, o que constitúe unha das causas de saturación da área de urxencias debido ao fluxo de entrada de pacientes e ao estar ocupados os recursos polos enfermos xa atendidos". Como se ve, e tal e como CIG-Saúde ven denunciando, a situación dos servizos de urxencias é caótica, sendo o caso do CHUAC o máis grave dos estudados.

O Consello de Contas, para rematar o informe, emite unha serie de recomendacións a respecto dos aspectos analizados nas auditorías, recomendacións que poden verse no propio texto do informe. Nós, desde CIG-Saúde, tamén temos unha recomendación para o SERGAS: póñanse as pilas e empecen a cambiar de actitude no que a xestión de recursos humanos e organización do traballo respecta. Xa está ben de vendernos medidas coma se foran a panacea, cando todos os indicadores, todas as análises din o mesmo: a súa xestión é nefasta, a asistencia sanitaria de peor calidade a cada pouco, as urxencias un caos, a Atención Primaria está cada vez máis desmantelada, e inda non lles chega, queren acabar completamente co noso Sistema Sanitario. NON VOLO IMOS PERMITIR!!!

Remata o proceso de impugnación da convocatoria de OPE do Centro de Transfusión tras 7 anos de periplo xudicial

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

CIG-Saúde congratúlase da súa anulación definitiva e de que quede evidenciado o irregular funcionamento das fundacións sanitarias públicas de Feijoo

Tras da publicación no DOG –ano 2005- da convocatoria do proceso de oposición da fundación pública Centro de Transfusión de Galiza (CTG), CIG-Saúde solicitaba da consellaría de Sanidade a paralización do proceso ao apreciaren irregularidades manifestas no mesmo. Foron necesarios 4 xuízos e 7 anos para a anulación definitiva desta convocatoria de Oferta Pública de Emprego (OPE), que pon en evidencia o irregular funcionamento das fundación sanitarias públicas impulsadas polo PP sendo Alberte Núñez Feijoo secretario xeral da consellaría de Sanidade.

Autobús Centro de Transfusións <No ano 2005, cando na consellaría de Sanidade gobernaba o PP, CIG-Saúde remitiu varios escritos denunciando as irregularidades que se apreciaban na convocatoria da OPE do Centro de Transfusións de Galiza e solicitando a paralización e subsanación dos erros.

Alertábase de que, entre outras irregularidades, a convocatoria non se rexía pola Lei 10/96, de 5 de novembro, que obriga a preservar os principios de igualdade, mérito e capacidade nos procesos de selección de persoal e que os/as membros dos tribunais foran nomeados/as por unha das persoas que se presentaba ao proceso.

Xunto a iso, CIG-Saúde advertía de que o 22 de febreiro de 2005 o Padroado do CTG aprobara as prazas a convocar: un total de 81 correspondentes a 12 categorías. Porén, na convocatoria que aparecía no DOG, de 10 de xuño de 2005, había modificacións a esta oferta de prazas, sen constar expediente remitido para ter autorización do Padroado da fundación, ou sexa, que se trataba dunha decisión unilateral da dirección técnica que participaba neste proceso.

Ademais incumpríase a orde do ministerio de Sanidade de 14 de xullo de 1984 na que se recolle que é requisito indispensábel ter a titulación de técnico superior en análises clínicos para acceder ás prazas de técnico de laboratorio. “Nesta convocatoria valía calquera titulación de técnico superior de FP mesmo algunha que está catalogada na familias de formación profesional como rama de Metal”, subliña María Xosé Abuín, secretaria nacional de CIG-Saúde.

Puntuábanse tamén cursos de formación continuada non relacionados co posto de traballo, mesmo máis que a experiencia profesional acreditada polo SERGAS, cando “para a valoración da formación é requisito imprescindíbel que teña unha relación directa co posto ao que se opta”, especifica Abuín, quen engade que alén disto, as persoas que se presentaron tamén fixeron saber á CIG que o persoal do centro podía levar feita a memoria da casa, cando nas bases se recollía que a memoria se desenvolvería durante o proceso selectivo nun prazo máximo de dúas horas.

Ante estas irregularidades na propia sentenza afírmase que, dadas as posibilidades que se ofrecían na convocatoria “quérese beneficiar a quen durante estes últimos anos estiveron vinculados  a postos de técnico de laboratorio mediante contratos laborais de carácter temporal, premiando a súa experiencia, permitindo con iso, e sen amparo legal algún que, sen contar coa titulación axeitada pasen a ocupar postos de traballo para os que carecen de titulación suficiente; cando non se pode esquecer que a aptitude para o desempeño dun posto de traballo está directamente ligada e vinculada coa titulación que se lle exixe para o desempeño dos servizos de que se trate”.

Porén, malia comunicárselle ao PP esta situación e solicitar a subsanación das evidentes irregularidades este mantivo o proceso, celebráronse as probas e publicáronse as listas de persoal seleccionado, que coincidía, nalgúns casos, cos propios responsábeis da Fundación.

Coa chegada do goberno bipartito e xa iniciada a vía xudicial, a CIG dirixiuse novamente á consellaría de Sanidade para solicitar a paralización da incorporación deste persoal.

Con data de 26 de outubro de 2005, o bipartito publicou o informe da asesoría xurídica da Xunta de Galiza, no que se recoñecen estes feitos, instando ao goberno a revisar de oficio a devandita convocatoria, de non haber unha resolución xudicial.

En novembro de 2005 o novo padroado da Fundación CTG, nomeado polo goberno bipartito acordaba agardar a resolución do contencioso administrativo e recoñecía que unha vez analizado o informe da asesoría xurídica, dadas as irregularidades poderíase incorrer na nulidade de pleno dereito do proceso.

Sentenza definitiva

Transcorridos 7 anos desde aquela, o pasado 16 de xullo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza emitiu a derradeira sentenza pola que queda definitivamente anulado o proceso.

Ante isto, CIG-Saúde dirixiuse á dirección de recursos humanos do SERGAS comunicando o fallo e instando a que se negocie no ámbito da mesa sectorial a nova convocatoria de OPE. Un proceso no que a federación insiste en que “non pode participar, como parte do Tribunal, ninguén que tivese participado no proceso anterior, ten que ser tutelado escrupulosamente polo SERGAS”.

CIG-Saúde lembra que o actual presidente da Xunta, Alberte Núñez Feijoo, era secretario xeral da consellaría de Sanidade cando se crearon as fundacións sanitarias públicas presentadas e publicitadas de forma entusiasta como fórmulas de xestión que ían solucionar os problemas do sistema sanitario. Porén, lonxe de mellorar a calidade do sistema sanitario público galego, “o único que se conseguiu foi crear entes públicos que o PP pretendía xestionar á marxe das normas estabelecidas  e en función dos seus intereses”, denuncia Abuín.

A secretaria Nacional de CIG-Saúde lamenta a situación na que quedaron os traballadores e traballadoras afectados que si cumprían os requisitos legais que, afirma “teñen que agradecerlle estes sete anos de incertidume ás políticas do Partido Popular e a algunha organización sindical que se prestou a este xogo”.

Artigo extraído de Avantar

Carta enviada ao Director de Asistencia Sanitaria sobre o novo protocolo para pacientes de cancro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

 Félix Rubial Bernárdez.

Director de Asistencia Sanitaria.

Servizo Galego de Saúde.

Diante das noticias aparecidas na prensa sobre un novo protocolo para pacientes de cancro, que retrasa as súas revisións e remite a estes pacientes para o seu seguimento á Atención Primaria:

CIG-Saúde solicita información sobre este “novo Protocolo” que está a aplicar o  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), “aínda non aprobado, que dilatará no tempo as revisións dos enfermos de cancro cualificados de baixo risco”.

No establecemento de prioridades na atención médica (“En oncoloxía teñen prioridade os que están en tratamento e as urxencias”) CIG-Saúde pregunta que papel xogan os criterios científicos e cal os económicos, relacionados coa infradotación de recursos humanos e materiais en patoloxías emerxentes, como o tratamento continuado dos procesos de cancro que evolucionan á  cronicidade.

No traslado de pacientes para o seu seguimento en Atención Primaria, CIG-Saúde quere saber cales foron os criterios elixidos para definir o perfil de pacientes a remitir, cales foron os grupos de traballo onde se definiron estes perfiles e que papel xogaron os profesionais da Atención Primaria no seu establecemento. En todo caso, como CIG-Saúde, preocúpanos que co remate do Plan de Mellora, e coa diminución e a precarización dos recursos humanos, se sobrecargue o traballo destes profesionais, co conseguinte deterioro da calidade do servizo prestado a un colectivo de pacientes con patoloxías tan complexas e que tanto repercuten na súa calidade de vida.

            Agardando se nos remita a información solicitada.

Un saúdo.

Compostela, 20 de xuño de 2012.

Asdo: Mª Xosé Abuín Álvarez.     

Información Mesa Sectorial do 3 de abril

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

1. Concurso de traslados e Decreto de oferta pública de emprego de persoal facultativo de atención especializada e medicas/os de urxencias hospitalarias.

  • TRASLADOS: A Admón vai convocar o concurso de traslados de persoal facultativo de atención especializada, a devandita convocatoria sairá publicada no mes de abril, e nela ofertaranse un total de 220 prazas. Quedaron en enviar o cadro das prazas. Das alegacións presentadas por CIG-SAÚDE aceptaron:

- Convocar conxuntamente , como en convocatorias anteriores, as prazas de Laboratorio para que se poida acceder desde as dúas especialidades: análises clínicos e bioquímica clínica.

- Desde CIG-SAÚDE solicitamos que nesta convocatoria se respectase o criterio de convocar en 1º lugar as comisións de servizo, a Admón afirmou que nesta convocatoria ían sair as prazas cubertas en comisión de servizo, temos que esperar a ver o cadro de prazas.

- Que a convocatoria se publicase coincidindo co ano da toma de posesión da OPE de Psiquiatría, isto xa se garante ao convocarse no mes de abril.

Non aceptaron a nosa alegación referente a que os hospitais comarcais de Barbanza e Salnés sexan considerados centros de espaciais dificultade de cobertura. Polo que deberían ser incluídos, coa puntuacións correspondente de 0,5 puntos por cada ano completo.

  • Decreto de oferta Pública. Desde CIG-SAÚDE rexeitamos que o Decreto de oferta pública de emprego que vai publicar o SERGAS sexa o Decreto de oferta 2012. Isto quere dicir que durante o ano 2012 só se vai convocar a oferta de emprego de persoal facultativo de especializada e de médicas/os de Urxencias Hospitalarias. A Admón concentra o 10% que marca a lei como taxa de reposición nestas categorías. Nesta convocatoria ofertaranse 164 FEAS e 12 de MUH.

No ano 2013, se o permite a lei de Orzamentos,  a Admón podería convocar enfermeiras/os e medicas/os de atención primaria.

A Admón “dí” que no último trimestre podemos analizar o concurso de traslados do resto de categorías non vinculado a oferta de emprego.

Desde CIG-SAÚDE esiximos unha convocatoria de concurso de traslados e OPE para todas as categorías co 100% das prazas.

2. Orde  que regula o procedemento de autorización para prolongar a vida laboral e manterse no servizo activo. CIG-SAÚDE fomos a única organización sindical que non presentamos alegacións á devandita Orde, posto que defendemos que só se conceda a prolongación da vida laboral cando a Admón detecte a imposibilidade de incorporar novos profesionais ao sistema, por ser superior a demanda ao nº de titulados dispoñibles. Para o resto de organizacións o persoal en activo ten dereito a prolongar a súa vida laboral, sen ter en conta a bolsa de paradas/os existentes. O escrito de posicionamento de CIG-Saúde pódese consultar aqui .

3. Decreto Xestión Clínica. Desde a CIG-SAÚDE tiñamos solicitado que se paralizase o prazo de alegacións ao Decreto de Xestión Clínica até que na Mesa Sectorial a Admón nos explicase o modelo de X.C que quere implantar no SERGAS. A nosa preocupación está motivada por que unha das competencias das que se dotan ás unidades de X.C é a competencia de xestionar os RRHH, a transcendencia que isto pode ter de futuro é que se modifique a normativa actual de provisión e selección (OPE, traslados, mobilidade interna, selección temporal) adaptándose esta aos requisitos de acceso que poidan determinar estas unidade. A verdade é que nesta reunión a Admón non despexou ningunha das nosas dúbidas. A normativa será flexible e desenvolverase de futuro, a descentralización será para a aquelas unidades que acaden un nivel de autonomía. Adaptaranse os procesos á nova realidade. Negociarase na M.S o marco regulador do cal se desprenderan os diversos procesos. Segundo a directora de RRHH a Admón vai garantir que estas unidades non se convirtan en reinos de taifas.

4. Temas varios. A Admón informa de que vai colgar na intranet do SERGAS os procedementos dos procesos que se deben de tramitar fora do SERGAS: licencias de maternidade e paternidade,xubilacións... Tamén sobre que teñen asinado un protocolo coa axencia tributaria para que o persoal poida ver a través do FIDES o seu borrador da declaración de facenda . Só se vai poder ver, non se pode modificar nada.

            Temas formulados por CIG-SAÚDE:

Ø  Solicitamos que se convoque unha reunión para abordar a negociación do anexo do Decreto 206. Existe unha sentenza que anula a convocatoria mediante libre designación dos postos de xefe de cociña, xefe de grupo administrativo e xefe de persoal subalterno. Quedaron en convocar.

Ø  Solicitamos que se adapten á Orde de confeccións de nóminas do ano 2012 as retribucións do persoal de enfermaría do traballo. Quedaron en valoralo .

Ø  Rexeitamos a intención da xerencia de Compostela de unificar as comisión de primaria e especializada. Solicitamos que este tema se aborde nunha M.S, porque a desaparicións destas comisións supón mudar o marco de relacións laborais, limitando a nosa actuación sindical e a capacidade de abordar os temas en profundidade. 

Información Mesa Sectorial: Lei de Medidas

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Información da reunión da Mesa Sectorial celebrada o día 9 de marzo de 2012.

 

ORDE DO DÍA:  LEI 1/2012, DO 29 DE FEBREIRO DE MEDIDAS TEMPORAIS DO EMPREGO PÚBLICO. “LEI DE RECORTES DOS DEREITOS DAS/DOS TRABALLADORAS/ES”.

 

A Lei de Medidas é de aplicación desde o día 3 de marzo de 2012, incluíndo as disposicións adicionais, transitorias e derrogatorias. A Administración vai explicando punto por punto a Lei e a súa aplicación no SERGAS:

  • ARTIGO 2.- Incapacidade Temporal: I.T. Esta medida é de aplicación desde o día 3 de marzo. A Dirección Xeral de Función Pública está a elaborar unhas instrucións de desenvolvemento deste artigo: modalidades de hospitalización,  1ª, 2ª e posteriores baixas... Con posterioridade a que función pública elabore as instrucións, estas pasarán pola Mesa Sectorial para, se cabe, modificar algo.

Desde CIG-SAÚDE rexeitamos a Lei e a posterior instrución. Solicitamos a retirada da norma e a recuperación deste dereito establecido desde o ano 72. Esta medida non pretende mellorar o sistema sanitario, nin a prestación de servizos,  senón aplicar políticas  dirixidas a cebarse cos máis débiles en beneficio dos poderosos. O que está a facer a Admón. e aplicar un imposto sobre a enfermidade, imposto que tamén pretende aplicar ao persoal que este goberno entende que non ten dereito á prestación sanitaria, cando a sanidade debe ser gratuíta e universal.

  • ARTIGO 3.- Acción Social.  A Admón. non vai recoñecer novos complementos de pensións. O persoal que o está a percibir en aplicación do artigo 151 do Estatuto do Persoal Sanitario Non Facultativo seguirá percibindo o devandito complemento, pero non haberá novos recoñecementos.

O persoal laboral e funcionario deixará de percibir os complementos de acción social.

Desde CIG-SAÚDE lamentamos que o SERGAS retire a acción social destinada ao pago de garderías ou escolas infantís,  pois como diría o Sr. Gallardón, isto vai a contribuír a fomentar a “violencia de xénero estrutural” que presiona ás mulleres para que aborten. Se retiran as poucas axudas que hai para a conciliación, cómo pretenden que as mulleres teñan fillos/as?

Xubilación Forzosa. Isto xa está recollido no plan de ordenación de RRHH , na próxima semana enviarán as instrucións do SERGAS que desenvolven este tema.

As contías que se percibían por Acción Social deixarán de percibirse desde o mes de abril.

  • XORNADA LABORAL. A Admón. recoñece que no SERGAS xa se está a facer unha xornada de 37,5 hs semanais. Vanse respectar as xornadas especiais establecidas, redución de xornada en función do nº de noites realizadas. O que si se vai incrementar, a todo o persoal, son as 21 hs correspondentes á redución de 3 días de LD.

A xornada complementaria de medicas/os de urxencias e do persoal de PACs empezará a retribuírse a partires das 132 hs, pola aplicación do incremento das 21 horas de xornada: Xornada complementaria: pasa de 130 a132 hs. Resto da xornada non se modifica. Mantense que a xornada complementaria operará a partires das 190 hs. Para o persoal con Xornada fixa noctuna a xornada pasará a ser de 1451hs. Para o persoal de quenda rotatoria que inclúe noites, vaise publicar unha nova táboa de xornada ponderando o aumento das 21 hs.

CONCLUSIÓN: Respéctanse os acordos vixentes, mais co incremento das 21 hs. Publicarán unha nova táboa de xornada ponderando este aumento de horas.

Desde CIG-SAÚDE rexeitamos o incremento de xornada, isto só vai servir para incrementar a bolsa de parados,  reducindo a contratación. Ademais, o persoal que fai quenda rotatoria complexa con cambios de quenda, xa leva anos facendo máis xornada que a estipulada, polo que xa ten esas 21 hs máis de xornada contabilizadas no tempo que dedica aos relevos nos cambios de quenda.

Desde CIG SAÚDE solicitamos que se recolla en acta un acordo de Mesa Sectorial, coa conseguinte publicación, de que o recorte do 1/3 da xornada non é de aplicación ao persoal do SERGAS. Consecuentemente con isto, a Admón. publicaría unha Orde na que se recollera a desaparición definitiva de: contratos a media xornada, contratos de luns a venres e resto de modalidade de contratacións respectando sempre o principio de causalidade que motiva a contratación. Este tema foi rexeitado pola Admón., argumentando que os contratos a tempo parcial fanse en aras a unha “xestión eficaz”. Unha vez máis van facer o contrario do que anuncian.

INFÓRMATE E MOBILÍZATE!

O QUE NOS QUITAN NON SON PRIVILEXIOS,

SON CONQUISTAS!

Sobre o peche de consultorios periféricos

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Ante o peche do Consultorio Periférico de Atención Primaria da Graña, en Ferrol, e o conflito que está a xerar, CIG-Saúde ven de enviarlle este escrito á Conselleira:

Rocio Mosquera Álvarez.

Conselleira de Sanidade.


CIG-SAÚDE  solicita da Consellaría de Sanidade que solucione, de inmediato, o conflito creado  no centro de saúde   da Graña- Ferrol,  polo peche do consultorio de Atención Primaria.

A CIG-SAÚDE lamenta, que unha vez máis, o discurso da Conselleira de Sanidade sobre o modelo de prestación sanitaria que este goberno ofrece a poboación non coincida coa súas actuacións, xa que as medidas que se toman deixan fora ao doente como o eixo central do sistema.

Desde a CIG-SAÚDE apostamos por un  modelo sanitario que garanta os niveis de asistencia. Solicitamos da Consellaría que en vez de pechar, sen criterio, os consultorios periféricos   de Atención Primaria, se realice unha análises rigorosa  e individualizada de cada un deste consultorios tendo en conta, entre outros,  os criterios de accesibilidade e de dispersión.

A Admón non pode deixar de   de prestar unha sanidade accesible á poboación  pechando os consultorios de Atención Primaria, só por criterios económicos, sen facer unha avaliación individualizada de cada un destes centros.

CIG-SAÚDE demanda, unha vez máis, que exista  diálogo entre a Admón sanitaria e os representantes sindicais; o peche dos dispositivos sanitarios é, a demais de asistencial,  un tema laboral.              

Agardamos unha solución negociada ao peche do consultorio da Graña- Ferrol, onde se restableza o funcionamento normalizado desde dispositivo sanitario. Reiteramos a nosa solicitude de que antes de proceder ao peche dos dispositivos asistenciais se proceda a unha avaliación individualizada dos mesmos.

Un saúdo

Compostela, 6 de marzo de 2012.

Asdo: Mª Xosé Abuín Álvarez

Secretaria Nacional de CIG-SAÚDE.

O servizo de Urxencias do CHUS mobilízase para reclamar máis persoal e medios para garantir a calidade asistencial

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Denuncian as longas esperas das/os doentes, a falta de espazo e a falta de material
O persoal de Urxencias do Hospital Clínico, en Compostela, concentrábase esta mañá diante da entrada de acceso ao servizo para reclamar máis persoal e medios para atender axeitadamente aos doentes. Denuncian que os pacientes teñen que agardar durante horas antes de ser atendidos, os atrasos nos traslados a planta, a falta de espazo e a falta de persoal.
12-02-27 Urxencias CHUS 4

Os recortes que están a padecer os servizos públicos comezan a ter xa consecuencias na atención sanitaria. Por iso o persoal de Urxencias se concentraba ás 14:00 horas deste luns diante da entrada ao servizo, para logo facer un breve percorrido arredor do edificio do hospital Clínico e rematar finalmente diante da Xerencia do CHUS.

Denuncian o aumento do tempo de espera para os resultados das probas analíticas e diagnósticas, co conseguinte atraso para o seu ingreso en planta ou alta ao domicilio e que os cubículos, habilitados para un doente, son ocupados por 2, sen ningunha privacidade, mesmo chegando a verse obrigados a espirse uns diante dos outros. Xunto a iso, explican que a sala de espera de resultados é utilizada como sala de filtro, sen ter sido habilitada ao efecto.

Aseguran que o persoal vese obrigado a ocupar dous postos de traballo á vez, o que supón unha sobrecarga laboral, co conseguinte atraso na atención aos usuarios/as e que mesmo se dan altas forzadas ás 24 horas, para non priorizar os ingresos hospitalarios.

Hai xa unha semana denunciaran o deterioro na calidade asistencial por mor da restruturación do servizo, xa que, alén dunha mala xestión, abriuse unha nova sala de observación sen que se producira antes un incremento de persoal.

Esta nova sala, de 500 metros cadrados e que custou medio millón de euros, ten capacidade para 28 doentes. Porén, 14 das 28 camas non están operativas por falta de persoal. Isto tradúcese en esperas de horas para os usuarios.

Tamén recolleron sinaturas entre o persoal denunciando esta sobrecarga laboral, aínda que desde a dirección non se lle deu resposta algunha ás súas demandas.

Galería de imaxes

A nova en Avantar

Diálise de Barbanza, a que quería privatizar o SERGAS, primeira unidade do Estado en acadar a certificación do sistema de xestión de riscos para a seguridade dos pacientes

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Na páxina web do SERGAS anuncia a "bombo e platillo" a concesión á unidade de Diálise da Barbanza da certificación do sistema de xestión de riscos para a seguridade dos pacientes segundo a norma UNE 179.003, sendo a primeira unidade do Estado Español en conseguilo.

Tén a súa graza que agora a Consellaría de Sanidade se faga copartícipe deste logro, cando hai pouco menos dun ano a súa intención era privatizar este servizo do Hospital da Barbanza. Foi por abril do 2011, cando, ante as intencións privatizadoras da Consellaría, traballadores/as e cidadanía tiveron que unirse para denunciar esta medida, constituindo a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza, que grazas á mobilización social conseguiu frear a privatización do servizo de Diálise.

Resulta cando menos curioso como, ao concedérselle esta certificación precisamente a ese servizo, recoñéceselle unha calidade na asistencia que viña prestando, tal e como CIG-Saúde xa expoñía na carta que se envíou no seu día á Conselleira denunciando esta privatización, o que indica que o intento privatizador non se debía a outra cousa que a favorecer a empresas "amigas", e non a unha busca da mellora na prestación de servizos nin na eficiencia da mesma.

Desde CIG-Saúde queremos felicitar a todo o persoal do Servizo de Diálise da Barbanza por teren acadado esta certificación, que non é máis que a constatación do seu traballo ben feito desde sempre. Tamén queremos felicitar a este persoal e a toda a cidadanía usuaria deste Hospital por teren conseguido frear a privatización de Diálise, un éxito que nos segue alentando para loitar contra as políticas rácanas, privatizadoras e recortadoras da Consellaría do goberno de Feijoo. Os nosos parabéns.

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto