gracias

ORDE PARA AXUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES DE 12 ANOS BONO COIDADO 2019

dibujo_nios_programa

EXTRACTO da Orde do 25 de febreiro de 2019 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono Coidado e se convocan para o ano 2019.

Descargar PDF

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas ás familias con nenos e nenas menores de doce anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recurso para cubrir as necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e das responsabilidades familiares que se produzan entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de novembro de 2019 (código de procedemento BS412A), así como realizar a súa convocatoria

 

MODIFICACIÓN ESTATAL PERMISO DE PATERNIDADE

logo_igualdade

Varias persoas nolo preguntaron e por iso decidimos facer este post na web como nota aclaratoria.

O pasado 01/03/2019 o Consello de Ministros aprobou a modificación do permiso de paternidade. Queremos recalcar que é unha normativa estatal e non será aplicable ao persoal da Xunta ata que sexa aprobado polo Consello da Xunta e publicado en DOG.

O Real Decreto-Lei amplía os permisos por nacemento e coidado do menor para equiparar progresivamente a ambos proxenitores. Para o progenitor distinto á nai biolóxica prevese a ampliación a 16 semanas.

Nas disposicións transitorias do Real Decreto-Lei prevese que a ampliación será gradual:

 • 2019 ata as 8 semanas
 • 2020 ata as 12 semanas
 • 2021 ata as 6 semanas

Descargar Consello de Ministros de 01/03/2019

Descargar BOE REAL DECRETO-LEI DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO EMPREGO

 

OPE PSX

psx_foto

 

OPE PSX

·        RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais.

Descargar PDF

 

 

SERVIZOS MÍNIMOS FOLGA 8 DE MARZO


ORDE do 1 de marzo de 2019 pola que se determinan os servizos mínimos, no ámbito da asistencia sanitaria, durante as folgas convocadas para o día 8 de marzo de 2019.
Descargar PDF

8_MARZO

 

CURSOS CIG SAÚDE COSTALUGO

Inscríbete en https://costalugoformacion.com/cursos-saude/

Prezos con desconto para afiliados/as
novos_cursos_abril20190305_curso_violencia_de_xnero

 

OPE'S XUNTA

xunta_de_galicia
OPE XUNTA

Consellería de Facenda

ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de seguridade e saúde no traballo, especialidades de seguridade no traballo e de hixiene industrial.
Descargar PDF

ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala técnica de saúde laboral, subgrupo A2, do corpo facultativo de grao medio da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
Descargar PDF

ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de seguridade e saúde no traballo, especialidades de seguridade no traballo, de hixiene industrial e de ergonomía e psicosocioloxía aplicada.
Descargar PDF

ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala superior de saúde laboral, subgrupo A1, do corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
Descargar PDF

 

LISTAS DE CONTRATACIÓN DA XUNTA

xunta_de_galicia
RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades.
Descargar PDF

As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano (anexo III).

O estado, aberto ou pechado para a incorporación de novas solicitudes, en que se atopa cada lista poderá consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de "Listas de contratación"

 

RISGA 2019

xunta_de_galicia
DECRETO 14/2019, do 31 de xaneiro, de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social.
Descargar PDF

De conformidade co establecido no artigo 3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, e neste decreto, para a valoración técnica da situación ou risco de exclusión social, verificarase a ausencia ou déficit grave de recursos económicos e a situación de desemprego, así como a concorrencia dalgún dos factores de exclusión seguintes, cando esa condición supoña especial dificultade de integración social ou laboral:

 • Estar nunha situación de cargas familiares non compartidas.
 • Estar en proceso de rehabilitación social, como resultado dun programa de deshabituación de substancias adictivas ou de calquera outra adicción que produza efectos persoais e sociais de natureza semellante.
 • Ter a condición de muller vítima de violencia de xénero.
 • Ser unha persoa vítima de violencia doméstica.
 • ter unha discapacidade recoñecida superior ao 33 %.
 • Ser inmigrante ou emigrante retornado/a.
 • Proceder de institucións de protección ou reeducación de menores.
 • Proceder de cumprimento de pena nunha institución penitenciaria.
 • Ser unha persoa sen fogar ou habitar nunha infravivenda.
 • Pertencer a unha minoría étnica.
 • Estar en proceso de abandono do exercicio da prostitución ou ser vítima de explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou de tráfico de persoas. Ter a condición de persoa transexual ou estar en proceso de reasignación sexual.
 • Calquera outro factor non previsto expresamente neste artigo sempre que, ponderado polo traballador ou traballadora social de referencia dos servizos sociais comunitarios no contexto persoal, familiar e social da persoa, condicione negativa e gravemente a súa inclusión social e laboral. Esta ponderación poderá ser tamén obxecto de avaliación por parte do persoal técnico de inclusión e das unidades técnico-administrativas de apoio ao órgano de resolución
 

INFORMACIÓN MESA SECTORIAL DE 01/03/2019

psx_01_03_19
INFORMACIN_MESA_SECTORIAL_01_03

 

DOCUMENTO PRESENTADO EN COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMENTO DA CARREIRA PROFESIONAL A 11/12/2018

573-18546-a-mediotouchiscando1

O día 11/12/2018 celebrouse a Comsión Técnica de Seguimento da Carreira profesional e o SERGAS presentou a seguinte información. Nel mostra o baremo proposto pola administración. É un borrador e está pendente de remitir co documento definitivo. Recalcar que aínda estamos nunha negociación. Iremos informándovos

Descargar documento

 

COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMENTO CARREIRA PROFESIONAL 26/02/2019

Hoxe celebrouse a Comisión Técnica de Seguimento da Carreira profesional e a Administración presentou esta documentación. Queremos destacar que é un borrador suxeito a modificacións e periodo de alegacións

carrera_profesional_26_02

 

FOLGA 8 DE MARZO

8_MARZO

 

CONCENTRACIÓNS NO HOSPITAL E NOS CENTROS DE SAÚDE

 

hospital_1

hospital_2

chantada_1

chantada_2

 

CONVOCATORIA XUNTA AUXILIARES DE CLÍNICA

xunta_de_galicia
ORDE do 20 de febreiro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
Descargar PDF

O obxecto do proceso selectivo será cubrir trescentas cinco (305) prazas da escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, polas quendas de acceso libre e promoción interna. Resérvanse setenta e seis (76) prazas para seren cubertas pola quenda de promoción interna.
As prazas non cubertas por esta quenda acumularanse ás de acceso libre.

O sistema selectivo é o de concurso-oposición


Rreservaranse da quenda de acceso libre vinte e unha (21) prazas para ser cubertas por persoas con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 %

O modelo de solicitude estará á disposición de todas as persoas que desexen participar no proceso selectivo no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «Función pública»-«Procesos selectivos»-«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos», en dúas modalidades, segundo se dispoña ou non de certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) ou DNI electrónico. Despois de premer a modalidade de solicitude elixida, as persoas aspirantes deberán consignar todos os datos que aparecen na pantalla e, posteriormente, validalos e confirmalos.

O prazo para formalizar telematicamente as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

 

LUGAR E DATA OPE

Servizo Galego de Saúde

·         RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de celador/a, convocado por Resolución do 1 de marzo de 2018.

Descargar PDF

 

celadores

 

 

CONCENTRACIÓNS NOS CENTROS DE SAÚDE E O HOSPITAL DE MONFORTE

Escoitar entrevista audio Onda Cero Monforte a partir minuto 00:12:30 ata 00:16:30 

Ver ligazón A Voz de Galicia

concentracin_3

IMG-20190219-WA0009

concentracin_19_02

concentracin_2

concentracin_4

foto_21_02_2

foto_21_02_19

 

NOTA DE PRENSA COMITÉ DE FOLGA

O Comité de Folga fixo unha nota de prensa denunciando os imprimentos que fai a nosa Xerencia dos acordos que asinou con nós para rematar a folga.
Tamén na nota expuxemos novos puntos para defender o noso hospital que pouco a pouco están desmantelando.
Ver ligazón A Voz de Galicia
huelga_19_02

 

PREVISIÓN PUBLICACIÓN ACTUALIZACIÓNS LISTAS DE CONTRATACIÓN

logo_sergas
Marzo:
Listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as e resultados definitivos de baremación do 1º bloque do proceso de actualización das listas de selección temporal das categorías de albanel, carpinteiro/a, celador/a, cociñeiro/a, costureiro/a, grupo auxiliar da función administrativa, lavandeiro/a, pasador/a de ferro, perruqueiro/a, pinche e telefonista.

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as e resultados provisionais de baremación do 3º bloque do proproceso de actualización das listas de selección temporal das categorías de enfermeiro/a, enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo, enfermeiro/a especialista de saúde mental, enfermeiro/a especialista en enfermería familiar e comunitaria,  enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía, médico/a de familia, médico/a de urxencias hospitalarias,  pediatra de atención primaria e persoal de servizos xerais.

Resolución apertura de listas Facultativo/a especialista de área (FEAs).

Abril:

Listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as e resultados definitivos de baremación do 2º bloque do proceso de actualización das listas de selección temporal das categorías de  técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en dietética e nutrición, técnico/a superior en documentación sanitaria, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico, técnico/a superior en radioterapia, técnico/a en coidados auxiliares de enfermería e técnico/a en farmacia.

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as e resultados provisionais de baremación do 4º bloque do proproceso de actualización das listas de selección temporal das categorías de calefactor/a, condutor/a, electricista, fontaneiro/a, mecánico/a.

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as e resultados provisionais de baremación das diversas clases de persoal funcionario da Lei 17/89.

Maio:

Listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as e resultados definitivos de baremación do 3º bloque do proceso de actualización das listas de selección temporal das categorías de  enfermeiro/a, enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo, enfermeiro/a especialista de saúde mental, enfermeiro/a especialista en enfermería familiar e comunitaria,  enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía, médico/a de familia, médico/a de urxencias hospitalarias,  pediatra de atención primaria e persoal de servizos xerais.

 

OPE CELADORES

OPE_CELADORES_15_02

 

RELACIÓN PROVISIONAL TRASLADOS LEI 17/1989

traslados_sergas
RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de admitidos/as e excluidos/as no concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, convocado mediante a Resolución do 25 de setembro de 2018.
Premer ligazón

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info