gracias

CONCURSO ESPECÍFICO ENFERMEIRO ESP. SAÚDE MENTAL E TRABALLO

enf_especialista_sade_mental_e_traballo_27_03

 

OPE SERGAS 2019

ope_informa_logo_grandeDECRETO 30/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2019.

Descargar PDF

 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2019

traslados_sergas

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e se aproba a oferta de destinos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos

As listas coa relación provisional de admitidos/as e excluídos/as en cada unha das categorías están publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es)

As persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para poder corrixir, se é o caso, o defecto que motivou a exclusión, mediante solicitude que deberán dirixir á unidade de validación a que se dirixise a solicitude de participación no concurso

As persoas que, tendo presentado debidamente a súa solicitude de participación para este ciclo, non consten como admitidas nin excluídas, disporán do mesmo prazo para formular a súa reclamación

A relación de prazas ofertadas por categoría e os centros en que poden existir resultas está publicada na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), na sección de emprego público/concurso de traslados/concurso de traslados aberto e permanente 2019.Ademais, poderá ser consultada polo/a solicitante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos

Os/as profesionais que figuren na relación de participantes deste ciclo disporán dun prazo de quince días naturais, contado desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para poder modificar a través de Fides/expediente, no seu formulario de participación, a selección de destinos efectuada, se así o desexan

As modificacións que se realicen na selección de destinos deberán presentarse por rexistro electrónico e non requirirán a entrega de ningunha documentación. Terase en conta a última modificación presentada por rexistro electrónico, dentro do prazo indicado

Aquelas solicitudes de participación que, logo do prazo anteriormente sinalado, non conteñan a selección de, polo menos un destino, non terán a consideración de solicitude validamente presentada e quedarán excluídas automaticamente do ciclo de adxudicación en curso.

Prazo de 15 días naturais ( do 29 de marzo ao 12 de abril de 2019)  para poder modificar a través do FIDES a relación de destinos a solicitar

Descargar pdf

Ir páxina SERGAS

 

ACTUALIZACIÓN LISTAS PROVISIONAIS VARIAS CATEGORÍAS

info_listas_contratacin

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario:

 • Enfermeiro/a
 • Enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
 • Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo
 • Enfermeiro/a especialista de saúde mental
 • Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía
 • Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria
 • Médico/a de familia
 • Médico/a de urxencias hospitalarias
 • Pediatra de atención primaria
 • Persoal de servizos xerais.

Contra a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resulta-dos provisionais de baremación as persoas interesadas poderán presentar reclamación, ante as direccións das estruturas organizativas de Xestión Integrada e as direccións con competencias na xestión de persoal das entidades adscritas á Consellería de Sanidade, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Descargar PDF

Ir ligazón

 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2019

traslados_28_03_19

 

NOTA INFORMATIVA LISTAS CONTRATACIÓN ENFERMERÍA

Descargar nota informativa

Descargar escrito Mesa Contratacións Lugo fecha 30/11/2018

Descargar escrito Mesa Contratacións Lugo fecha 30/12/2018

nota_informativa_26_03_19

 

CADRO PROVISIONAL OPE XUNTA 2019

xunta_de_galicia

Achégase documentación co cadro de prazas para OPE que se levará á vindeira Mesa Xeral Extraordinaria de Empregados Públicos. Pendente a súa publicación no DOG

Descargar cadro prazas OPE 2019

 

 

LUGAR E DATAS OPE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

INFO_OPE

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.
Descargar PDF

Premer ligazón web SERGAS

 

DESGLOSE PRAZAS PSX

OLLO! Aínda está sen publicar a oferta de emprego 2019 e posteriormente terán que publicar tamén unha Resolución que inclúa esas 60 prazas na convocatoria de OPE

prazas_psx_22_03_19

 

PREVISIÓNS PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS LISTAS CONTRATACIÓNS

info_listas_contratacin

Está previsto que o mércores, 27 de marzo se publiquen as listas provisionais do proceso de actualización correspondente ás categorías de:

 • Enfermeiro/a
 • Enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
 • Enfermeiro/a especialista do traballo
 • Enfermeiro/a especialista de saúde mental
 • Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía
 • Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria
 • Médico/a de familia
 • Médico/a de urxencias hospitalarias
 • Pediatra de atención primaria
 • Persoal de servizos xerais.
 

LISTAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓNS

listas_contratacin

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario das categorías:

 • Albanel
 • Carpinteiro/a
 • Celador/a
 • Cociñeiro/a
 • Costureiro/a
 • Grupo auxiliar da función administrativa
 • Lavandeiro/a
 • Pasador/a de ferro
 • Perruqueiro/a
 • Pinche
 • Telefonista
As listas entrarán en vigor con efectos do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

 

 

OPE AUX ADMTVO

573-18369-a-tou20saltonInfórmase que está previsto que o luns, 25 de marzo, se publiquen no Diario Oficial de Galicia, o lugar e as datas de realización dos exercicios da fase de oposición para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa.

 

Os exames da fase de oposición terán lugar no Recinto da Feira Internacional de Galicia en Silleda, o domingo, 7 de abril, ás 15:30 horas.

 

Na páxina web (www.sergas.es) publicaranse as distintas portas de acceso ao recinto de realización das probas así como os/as aspirantes asignados/as a cada unha delas.

 

 

INSCRIPCIÓN LISTAS XUNTA PSX E XEROCULTOR

 

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia do grupo IV, categorías profesionais de xerocultor/a e de persoal de servizos xerais

Solicitudes

Os/as interesados/as en formar parte das listas, deberán presentar a instancia con-forme o modelo que se encontra á súa disposición no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de Listas de contratación.

As instancias dirixiranse á Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda e presentaranse nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, nas oficinas de Correos e nos demais lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Taxas: 17,60 euros

Están exentos do pagamento, consonte o artigo 23.5 da Lei 6/2003 do importe total da taxa:

 • As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.
 • As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial

Do 50 % do importe da taxa:

 • As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría xeral.
 • As persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galiciae non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Descargar PDF

 

 

NOTA DE PRENSA CENTRO DE SAÚDE CHANTADA

Nota de prensa íntegra remitida aos medios

Prensa dixital Xornal de Lemos

chantda_cs_17_02

 

PUBLICACIÓN PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS PROCESO OPOSICIÓN VARIAS CATEGORÍAS

INFO_OPE

Grupo técnico da función administrativa e Grupo de xestión da función administrativa
 
Médico/a de familia de atención primaria
 
Enxeñeiro/a técnico/a
 
Técnico/a superior en documentación sanitaria
 

CORRECCIÓN DE ERROS PROCESO SELECTIVO XUNTA

xunta_de_galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
 

COMPOSICIÓN CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DA ÁREA DE MONFORTE, O CERVO E MONFORTE DE LEMOS

logo_eoxi_lugo

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, pola que se establece a composición do Consello Asesor de Pacientes da Área de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

Descargar PDF

 

CADRO DE PRAZAS PENDENTES DE OFERTAR

Descargar documento

provisionales_ope_2019

 

OPE 2019

ope

 

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA XEFE DE TALLER HOSPITAL DE MONFORTE

Hospital-Comarcal-de-Monforte

Publicouse hoxe no taboleiro da nosa Eoxi a Resolución de Convocatoria de Xefe de Taller do Hospital de Monforte

Descargar resolución

 

PREVISIÓNS OPE

ope_15_03

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info