gracias

INTEGRACIÓN GALARIA NO SERVICIO GALEGO DE SAÚDE

logo_sergas
DECRETO 70/2019, do 27 de xuño, polo que se integra no Servizo Galego de Saúde a Unidade de Diagnóstico por Imaxe, na parte correspondente á unidade económica asociada á actividade de resonancia fixa dependente de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.
Descargar PDF

 

TRASLADOS PERSOAL LEI 17/1989, DO 23 DE OUTUBRO

logo_sergas

RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/ as e a resolución provisional da primeira fase do concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria, convocado mediante a Resolución do 25 de setembro de 2018.
Descargar PDF

R
ECORDAR QUE OS TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2019 SERGAS SAIRÁN MAÑÁN

 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2019

traslados_sergas
Infórmase que está previsto que o venres, 28 de xuño se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente de todas as categorías convocadas.

Os/as concursantes admitidos/as disporán dun prazo de 15 días hábiles para formular reclamación contra os resultados da baremación e adxudicación provisionais. Este prazo finaliza o 19 de xullo próximo.

 

FORMACIÓN XUNTA DE PERSOAL DO HOSPITAL DE MONFORTE

xunta_de_persoal_26_06_19

 

INFORMACIÓN COMISIÓN CENTRAL DE CONTRATACIÓNS

informacin_comisin_central_26_06_19

 

PRÓXIMAS PREVISIÓNS SERGAS

previsiones_a_25_06_19

 

ACTUALIZACIÓN LISTAS DE CONTRATACIÓN VARIAS CATEGORÍAS

listas_contratacin
RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario de:

 • Facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo
 • Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica
 • Farmacéutico/a de atención primaria
 • Fisioterapeuta, logopeda
 • Médico/a asistencial do 061
 • Médico/a coordinador/a do 061
 • Odontólogo/a de atención primaria
 • Terapeuta ocupacional
 • Traballador/a social.


Contra a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación, as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante as direccións das estruturas organizativas de Xestión Integrada e as direccións con competencias na xestión de persoal das entidades adscritas á Consellería de Sanidade, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación (do 26 de xuño ao 9 de xullo de 2019).

Descargar PDF
Premer ligazón

 

PREVISIÓNS OPE'S SERGAS

previsins_xuo_2019

 

INFORMACIÓN MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS

xunta_de_galiciaHoxe celebrouse a Mesa Xeral de Empregados Públicos de Galicia. CIG-SAÚDE fixo un cartaz informativo do acontecido na xuntanza
Ver Resumo
Borrador presentado pola Administración

 

ACTUALIZACIÓN LISTAS DE CONTRATACIÓN

info_listas_contratacin
RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario de:

 • Calefactor/a
 • Condutor/a
 • Electricista
 • Fontaneiro/a
 • Mecánico/a

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación

As listas entrarán en vigor con efectos do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Premer ligazón
Descargar pdf

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e os resultados definitivos de baremación no proceso de actualización de listas de aspirantes para a formalización de nomeamentos temporais en postos de traballo de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro)das categorías de: 

 • Inspector/a médico/a.
 • Inspector/a farmacéutico/a.
 • Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública.
 • Licenciado/a sanitario/a: licenciado/a en Medicina e Cirurxía, licenciado/a en Farmacia, licenciado/a en Ciencias Químicas, licenciado/a en Ciencias Biolóxicas, licenciado en Psicoloxía.
 • Subinpector/a sanitario/a.
 • ATS/DUE

 

SERVIZOS MÍNIMOS FOLGA 19 DE XUÑO

xunta_de_galicia
ORDE do 14 de xuño de 2019 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que afectará determinado persoal da Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde os días 19 e 20 de xuño de 2019.
Descargar PDF

O persoal médico de Atención Primaria de Galicia comunicaron a convocatoria dunha folga que abranguerá, segundo o seu teor literal, «a todo o persoal facultativo sanitario que realiza o seu labor na Atención Primaria de Galicia, con independencia da súa vinculación contractual», incluíndo aquel que xa está afectado pola folga convocada con carácter indefinido nos puntos de atención continuada (PAC) do Servizo Galego de Saúde desde o 7 de xaneiro de 2019. A presente folga desenvolverase desde as 8.00 horas do día 19 de xuño de 2019 ata as 8.00 horas do día 20 de xuño de 2019.

Os servizos mínimos que se fixan no tramo ordinario de atención das unidades e servizos de atención primaria prestarán a asistencia urxente ou inaprazable da respectiva unidade, calquera que sexa a modalidade da prestación.

 

OPE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

ope_informa_logo_grande
RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación do modelo definitivo de respostas dos distintos exercicios e as puntuacións provisionais da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

Descargar PDF
Premer ligazón

 

POSICIONAMENTO DE CIG-SAÚDE ANTE A FOLGA DO 19 DE XUÑO

folga_19_06

 

PREVISIÓNS PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS ACTUALIZACIÓNS LISTAS DE CONTRATACIÓNS

previsiones_martes_18_06_19

 

AXUDAS ECONÓMICAS ESCOLAS INFANTÍS

log_muchos_nios
ORDE do 29 de maio de 2019 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se procede á súa convocatoria para o curso 2019/20.

Descargar PDF

 

OPE AUX ADMTVOS

573-15736-a-tou20acojonau4Infórmase que está previsto que o luns, 17 de xuño se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se aproba o modelo definitivo de respostas e se dá publicidade ás puntuacións provisionais da fase de oposición para o acceso á categoría de grupo auxiliar da función administrativa.

 

MANIFESTO POLA ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCION_PRIMARIA

 

OPE CELADORES

INFO_OPE
RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións definitivas do primeiro exercicio e o lugar e a data de realización do segundo e terceiro exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de celador/a, quenda de discapacidade intelectual, convocado por Resolución do 1 de marzo de 2018.
Descargar PDF
Ver enlace

 

DENUNCIA CONTRATOS DE ACÚMULOS DE TAREFAS

CIG-SAÚDE leva moito tempo denunciando o xeito abusivo que se está a facer cos contratos de acúmulos por tarefas. Tense plantexado en numerosas ocasións na Comisión Central do Pacto e o SERGAS fai oídos sordos.
Revisando os contratos do noso Distrito vemos que cada vez se fan máis contratos baixo esta modalidade.
Fixemos unha queixa formal á Comisión Periférica de Seguimento do Pacto de Lugo e a súa resposta non ten desperdicio... Nós seguiremos denunciando e demandando que os contratos se fagan nominalmente e non con acúmulos de tarefas.

escrito_registro_acmulo_tareas
cartaz_mesa_22_05_19

 

OPE CELADORES

OPE_CELADORES_2

 

CONVOCATORIA OPE CONCURSO-OPOSICIÓN VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grande
RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.
Descargar PDF

Prazo de presentación de solicitudes:

Desde o 4 de xuño ao 3 de xullo de 2019, ambos días incluídos.

Taxas:

- Odontólogo/a de atención primaria, pediatra de atención primaria e médico/a de familia: 42,24 €.
- Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería: 25,81 €

Exención no aboamento da taxa:
- Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %
- Persoas membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Bonificación do 50 % taxas:
- Persoas membros de familias numerosas de categoría xeral
- Persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data da convocatoria das probas selectivas e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Méritos:

Os méritos a ter en conta son os recollidos no anexo IV das respectivas resolucións.
Valoraranse con referencia ao día inmediatamente anterior, inclusive, ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Deben rexistrarse no sistema informático, Fides/expediente-e, e acreditarse documentalmente como establece a convocatoria ata o útlimo día de prazo de presentación de solicitudes, en caso contrario no se terán en conta para este proceso selectivo.

Non será necesaria a acreditación documental do cumprimento dos seguintes méritos: experiencia profesional como persoal estatutario nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, e a formación recibida e impartida pola Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento.

Poderán deixarse sen validar e catalogar, sen prexuízo da súa validación e catalogación nun momento posterior, aqueles méritos que non teñan incidencia na puntuación que se vai asignar na fase de concurso por ter acadado a persoa aspirante, cos méritos xa validados e catalogados, a puntuación máxima na respectiva epígrafe do baremo

 

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info