gracias

DESTINOS DEFINITIVOS VARIAS CATEGORÍAS

Servizo Galego de Saúde

·       RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191112/AnuncioG0003-041119-0005_gl.pdf

·       RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191112/AnuncioG0003-041119-0004_gl.pdf

·       RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191112/AnuncioG0003-041119-0003_gl.pdf

·       RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191112/AnuncioG0003-041119-0002_gl.pdf

 

PROCESO SELECTIVO XUNTA GALICIA VARIAS CATEGORÍAS

xunta_de_galicia

Consellería de Facenda (OPE XUNTA)

ORDE do 31 de outubro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade fisioterapia, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2).
Descargar PDF

ORDE do 31 de outubro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade educadores, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2).
Descargar PDF

ORDE do 31 de outubro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade enfermaría, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2).
Descargar PDF

O prazo para presentar as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).


Dentro do prazo que se sinala no parágrafo anterior, as persoas aspirantes deberán presentar a súa solicitude electronicamente dirixida á Dirección Xeral da Función Pública.

O modelo de solicitude estará á disposición de todas as persoas que desexen participar no proceso selectivo no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «Procesos selectivos»–«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos», debendo o solicitante de dispoñer dun certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e
Timbre (FNMT), DNI electrónico ou Chave365.

Despois de premer a modalidade de solicitude elixida, as persoas aspirantes deberán consignar todos os datos que aparecen na pantalla e posteriormente validalos e confirmalos. Os aspirantes deberán indicar na súa solicitude, na epígrafe de «Idioma do exame», se o texto do exercicio deberá de se entregar en idioma galego ou en idioma castelán. Unha vez realizada a opción e presentada a súa solicitude, o aspirante non poderá modificar a opción.
 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES MÉDICOS DE FAMILIA

traslados_sergasRESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inician os prazos de cesamento e toma de posesión do concurso de traslados aberto e permanente correspondente ao ano 2019, na categoría de médico/a de familia de atención primaria.
Descargar PDF

Por necesidades organizativas e co obxecto de preservar o normal funcionamento das institucións sanitarias no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución deste proceso, os/as profesionais que estean a prestar os seus servizos no Sistema Público de Saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión do novo destino obtido debe efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde, no prazo de quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde, ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos.

Non disporán de ningún dos prazos posesorios sinalados aqueles/as adxudicatarios/as de praza no concurso que xa viñesen ocupando praza con carácter definitivo no mesmo centro de destino ou en virtude de comisión de servizos ou reingreso provisional.

No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente,

 

PREVISIÓNS PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS LISTAS DE CONTRATACIÓN

info_listas_contratacin
Xaneiro
Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as e baremación provisional das categorías:

 • Albanel, carpinteiro/a, celador/a, cociñeiro/a, costureiro/a, grupo auxiliar da función administrativa, lavandeiro/a, pasador/a de ferro, perruqueiro/a, pinche e telefonista.


Febreiro

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as e baremación provisional das categorías de:

 • Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en dietética e nutrición, técnico/a superior en documentación sanitaria, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico, técnico/a superior en radioterapia, técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría e técnico/a en farmacia.


Marzo:

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as e baremación provisional das categorías de:

 • Enfermeiro/a, enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo, enfermeiro/a especialista en enfermería pediátrica, enfermeiro/a especialista de saúde mental, enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía, enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria, médico/a de familia, médico/a de urxencias hospitalarias, pediatra de atención primaria e persoal de servizos xerais.Listas definitivas de admtidos/as e excluídos/as e baremación definitiva das categorías de: 

 • Albanel, carpinteiro/a, celador/a, cociñeiro/a, costureiro/a, grupo auxiliar da función administrativa, lavandeiro/a, pasador/a de ferro, perruqueiro/a, pinche e telefonista.
 

CIG-SAÚDE ESIXE A RECUPERACIÓN SALARIAL E A CLASIFICACIÓN PARA TODAS AS CATEGORÍAS

20191105_115113

 

NOTA DE PRENSA

hospital-monforte
NOTA PRENSA ÍNTEGRA

AOS MÉDIOS DE COMUNICACIÓN CON ROGO DE PUBLICACIÓN

A sección sindical de CIG-SAÚDE no H.C. de monforte quere denunciar a eliminación do Subdirector de Xestión no hospital comarcal de Monforte de Lemos, esto supón un paso mais na nosa dependencia de Lugo.


A partir de agora toda a xestión pasará a levarse dende o HULA quedando Monforte sempre a expensas do que alí decidan.

Os únicos directivos que quedarán en Monforte, serán o Xerente Executivo e a Subdirectora de Enfermería.

A figura do Subdirector de Xestión, aparte de xestionar os cartos e as obras que se produciran no hospital, era tamén a encargada do persoal non sanitario polo tanto calqueira problema que xurda teremos que tratalo en Lugo ca dificultade que esto supón.

Este problema xa o denunciamos no momento no que saíu o decreto de Xestión Integrada, unha das cousas que contemplaba era a desaparición das subdireccións de xestión dos hospitáis comarcáis. Chamáronnos alarmistas pero o final por desgracia cumpríuse o que nós deciamos.

Outro pasiño mais para rematar co noso hospital.

Vicente Vázquez Vázquez, responsable local de CIG-SAÚDE no hospital.


Monforte 4 de novembro de 2019

Nota prensa A Voz de Galicia
Nota prensa Xornal de Lemos
Nota prensa Diario de Lemos
Avantar

 

PERMISO ELECCIÓNS 10-N

ORDE do 18 de outubro de 2019 pola que se regula o exercicio dos dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia, nas eleccións convocadas para o día 10 de novembro de 2019 polo Real decreto 551/2019, do 24 de setembro, de disolución do Congreso dos Deputados e do Senado e de convocatoria de eleccións
Descargar PDF

elecciones_10n

 

PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS DE TRASLADOS MÉDICOS DE FAMILIA E NOMEAMENTO DE VARIAS CATEGORÍAS

log_dogInfórmase que está previsto que o luns, 11 de novembro se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que se inician os prazos de incorporación do concurso de traslados da categoría de médico de familia.

Os/as profesionais que resulten adxudicatarios/as de destino neste proceso e estean a prestar servizos no Sistema Público de Saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte a esta publicación, iniciándose a partir do día seguinte a este os correspondentes prazos posesorios.

Infórmase así mesmo que o martes, 12 de novembro publicarase no Diario Oficial de Galicia a resolución de nomeamento dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo das categorías de médico/a de familia, técnico/a superior en documentación sanitaria, enxeñeiro/a técnico/a, grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa.

Os aspirantes que obtivesen destino neste proceso dispoñen do prazo dun mes para a súa incorporación, que se inicia o día seguinte ao da súa publicación.

 

FINALIZACIÓN FASE OPOSICIÓN CELADORES

ope_informa_logo_grandeRESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á finalización da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de celador/a, convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018
Descargar PDF

 

BORRADOR PRAZAS ACOMODOS INTERNOS

E20191029_14323720191029_143211e


Este é o borrador das prazas ofertadas para os acomodos internos.Ainda non é definitivo.

 

PUBLICACIÓN DECRETO DISTRITOS: NOVO ORGANIGRAMA DA NOSA EOXI

O venres 25/010/2019 publicouse o DECRETO 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia.
¿Que significa para a nosa EOXI e o noso Distrito de Monforte? Cambios no organigrama organizativo.

Dirección do Distrito Sanitario de Monforte de Lemos.

 • Contará cunha Subdirección de Enfermaría.


Dirección do Distrito Sanitario: Funcións

1. Nos casos determinados nos anexos deste decreto, á fronte da atención sanitaria do distrito sanitario estará un director ou directora. Deberá ser licenciado/a universitario/a ou equivalente segundo o Espazo Europeo de Educación Superior. O seu nomeamento e cesamento produciranse por orde da persoa titular da Consellería de Sanidade.
2. Son funcións da Dirección de Distrito as seguintes:
a) Será responsable da execución das directrices e proxectos establecidos para o seu ámbito.
b) Xestionar a demanda asistencial tanto de atención primaria, como hospitalaria, como sociosanitaria do distrito sanitario, baixo a coordinación da dirección asistencial da xerencia da área.
c) Desenvolver os procesos asistenciais integrados entre atención primaria e atención hospitalaria.
d) Asumir, no seu respectivo ámbito, a responsabilidade do cumprimento dos acordos de xestión asinados anualmente cos servizos centrais do Servizo Galego de Saúde.
e) Asumir, no seu respectivo ámbito, a responsabilidade da xestión de todos os recursos asignados ao seu ámbito de competencias para garantir a prestación dos servizos definidos na carteira de servizos.
f) Executar os plans de calidade, seguridade e atención á cidadanía no seu respectivo ámbito.
g) Potenciar a participación social e da cidadanía, mellorando as canles de información, e potenciando o funcionamento dos consellos de saúde do distrito sanitario.
h) Instruír en tempo e forma as reclamacións e queixas.
i) Coordinar a actividade docente que se realice nos centros da súa competencia, incluída a formación especializada, conforme as acreditacións, concertos e convenios establecidos ou que se establezan, sen prexuízo das competencias atribuídas á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.
j) Impulsar e fomentar a investigación, o desenvolvemento, a innovación e a transferencia de coñecemento sanitario no seu respectivo ámbito, sen prexuízo das competencias atribuídas á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.
k) Exercer calquera outra función que lle sexa delegada polos órganos competentes.
Saviao_001375
Saviao_001376

 

BORRADORES CONVOCATORIA DE OPE VARIAS CATEGORÍAS

cig_informa
O Sergas facilounos os borradores das convocatorias das seguientes categorías cun prazo de reclamacións. Se queres botallarlle unha ollada ven ao local. Aceptamos propostas e podemos remitilas a Santiago. 
Os textos enviados son das categorías de:

- Facultativo/a especialista de área
- Médico/a de admisión e documentación clínica
- Médico/a de urxencias hospitalarias e Médico/a asistencial do 061
- Logopeda e Terapeuta ocupacional
- Técnicos sanitarios de formación profesional
- Cociñeiro/a
- Pinche

 

DECRETO ÁREAS SANITARIAS E DISTRITOS

xunta_de_galiciaDECRETO 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia.
Descargar PDF

 

DEREITOS E OBRIGAS DO CONTRATO ESTATUTARIO EVENTUAL DE CONTINUIDADE

Descargar DOG Contrato estatutario eventual de continuidade
Descargar Acta extensión nomeamento continuidade na enfermería
CIG-NON-acordo-vinculacions-15012019

Contrato_precario_para_enfermeirxs._non_grazas_1
Mesa-Sectorial-contrato-precario-enfermeiras-190719_1

 

AGRESIÓN NO CENTRO DE SAÚDE DE MONFORTE

Dende a CIG Saúde Monforte queremos manifestar o noso rexeitamento e profundo malestar pola agresión das nosas dúas compañeiras do centro de saúde de Monforte. Apoiamos a todos os traballadores deste centro. 

Adxuntamos protocolo, contactos e plan específico para a prevención da violencia externa na EOXI Lugo, A Mariña e Monforte. Esperamos que nunca o teñamos que utilizalo ningún de nós nun futuro.

STOP AGRESIÓNS

Descargar plan específico para a prevención da violencia externa na EOXI Lugo, A Mariña, Monforte 

Esquema_Violencia
Contacto_Hsopital_Violencia_2
Contacto_Xurdico_Violencia
Contato_Hospital_Violencia

 

LOTERÍA CIG-SAÚDE MONFORTE

LOTERIA_2019

 

VACANTES, RESERVAS E CONTRATOS DE CONTINUIDADE QUE SE VAN OFERTAR

IMG-20191024-WA0003

 

CELADORES DISCAPACIDADE INTELECTUAL

discapacidad_intelectual_celadores

 

HOXE 22/10/2019 PECHE LOCAL CIG-SAÚDE MONFORTE. ESTAMOS ENCERRADOS NO EDIFICIO DO SERGAS EN SANTIAGO

IMG-20191022-WA0007
Hoxe o noso local permanece pechado. Estamos encerrados no Edificio do Sergas en Santiago. 
NON Á VENDA DE POVISA Á MULTINACIONAL NORTEAMERICANA..

 

MANIFESTACIÓN 24/10/2019 POLA RECUPERACIÓN DE POVISA PARA A SANIDADE PÚBLICA

Mani-Compra-POVISA-24102019-1_1
Panfleto-Mani-POVISA-24102019-1

 

CONCURSO TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE 2020

traslados_sergasDende primeiros de octubro do 2019 está disponible no FIDES a copia en estado EDITABLE do teu formulario de inscrición no CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE correspondente ao ciclo anual do ano 2020.

No caso de que queiras DESISTIR da túa participacion no concurso de traslados aberto e permanente debes proceder segundo o establecido na base sexta da resolución do 20 de novembro de 2017 pola que se aproban as bases de dito concurso.


No caso de estar interesado/a en PARTICIPAR NO CICLO DO ANO 2020, debes saber que:

 • Tes dispoñible a copia editable da tua solicitude de participacion coa última selección de destinos.
 • Se resultaches excluido/a por non cumprir o requisito de participación de antigüidade no último destino definitivo inferior a un ano ou non tes seleccionado ningun destino tamen terás a túa inscricion no estado editable.
 • Se desexas modificar os destinos seleccionados ou calquera outro apartado do formulario relativo a capacidade funcional, conciliación da vida laboral e familiar, etc. tes de prazo ata o 15 de xaneiro. 

Toda modificación que queiras realizar no formulario debes confirmala mediante o REXISTRO ELECTRÓNICO habilitado no Fides/Expedient-e  consignando a túa sinatura dixital.

No relativo a DOCUMENTACIÓN que debes presentar, ten en conta que:

 • No caso de participar desde unha praza en propiedade noutro servizo de saúde, debes presentar certificado actualizado de servizos prestados dirixido a mesma Unidade de Validación da inscrición. Non é preciso achegar documentacion acreditativa do resto de requisitos (nomeamento, toma de posesión) no caso de non existir variación na situación administrativa. 
 • Os apartados relativos á capacidade funcional e conciliación da vida familiar, deben acreditarse novamente só no caso de existir modificación das condicions de participación achegando a documentación que acredite a dita modificación.

RECORDA:

 • A data límite de cómputo de méritos para cada ciclo anual é o 15 de decembro.
 • A data limite para acreditar os requisitos e/ou méritos para este novo ciclo anual é o 15 de xaneiro de 2020.
 • En cada ciclo anual de adxudicación incluiranse as solicitudes de participación e petición de prazas que consten rexistradas en Fides/expedient-e e presentadas mediante rexistro electrónico ata o 15 de xaneiro.


IMPORTANTE:
Recorda confirmar que a túa  solicitude foi correctamente rexistrada visualizando o xustificante de entrada no Rexel (Rexistro electronico da Xunta de Galicia)

Se queredes saber máis do procedemento deixamos uns enlaces da páxina do SERGAS. Os links son copiados a fecha de 21/10/2019. Se tes dúbidas podes porte en contacto connosco.
Participación no 2º ciclo e sucesivos
Cadro resumo concurso de traslados aberto e permanente
Manual de rexistro formulario de inscripción
Preguntas frecuentes concurso aberto e permanente
Requisitos técnicos para a inscripción

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info