banner

SERVIZOS MÍNIMOS FOLGA PAC´S

573-26240-a-tou20enfadaop

ORDE do 10 de outubro de 2018 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que afectará determinado persoal dos puntos de atención continuada do Servizo Galego de Saúde os días 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30 de outubro, e 2, 4, 6, 9 e 11 de novembro.

Descargar PDF


O desempeño público da prestación de asistencia sanitaria non se pode ver afectadogravemente polo lexítimo exercicio do dereito de folga, xa que aquel é considerado e recoñecido prioritariamente con relación a éste.

A folga convocada desenvolverase desde as 15.00 horas dos días 16, 19, 23, 26 e 30 de outubro e 2, 6 e 9 de novembro, rematandoás 8.00 horas do día seguinte; e desde as 8.00 horas dos días 21 e 28 de outubro e 4 e11 de novembro, rematando ás 8.00 horas do día seguinte.

Con esa finalidade, para a determinación dos servizos mínimos establécese como criterio reitor a cobertura do 100 % da actividade urxente.

Os paros e alteracións no traballo por parte do persoal necesario para o mantemento dos servizos mínimos serán considerados ilegais para os efectos do establecido no artigo 16 do Real decreto lei 17/1977, do 4 de marzo (BOE núm. 58, do 9 de marzo).

O disposto nos artigos precedentes non significará ningún tipo de limitación dos dereitos que a normativa reguladora da folga recoñece ao persoal nesta situación, nin tampoucosobre a tramitación e efectos das peticións que a motiven.

Sen prexuízo do que establecen os artigos anteriores, deberanse observar as normas legais e regulamentarias vixentes en materia de garantías dos usuarios/as dos establecementos sanitarios. Os altercados ou incidentes que se produzan serán obxecto de sancióncon base, así mesmo, nas normas vixentes.
 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS, DIPLOMADO SANITARIO E SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

573-18369-a-tou20salton
RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario de xestión e servizos

Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario diplomado sanitario.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario de formación profesional.
Descargar PDF

Por necesidades organizativas e co obxecto de preservar o normal funcionamento das institucións sanitarias no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución deste proceso, os/as profesionais que estean a prestar os seus servizos no Sistema público de saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión da nova praza debe efectuarse dentro de:

 • ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da de saúde Tres días hábiles seguintesmesma área
 • se as prazas son de de saúde dentro do Servizo Galego de SaúdeQuince días hábilesdistinta área
 • Un mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.


No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Premer ligazón

 

CAMBIO DE CONTRATO DE SUSTITUCIÓN A INTERINIDADE. FIRMA GRAO INICIAL CARREIRA PROFESIONAL

interinos_firmar_carrera_profesional

 

EXENCIÓN IRPF NA PRESTACIÓN MATERNIDADE

madre_e_hijoO Tribunal Supremo (en sentenza do 3 de outubro) vén de confirmar que “as prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social están sexentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”. A CIG entende que a sentenza do Supremo debería ser extensíbel ás prestacións por paternidade


Con toda probabilidade nos vindeiros días a Axencia Tributaria disporá na súa web dun sistema telemático de recadación do IRPF das maternidades. É convinte que se estamos en prazo de reclamación agardemos a que o faga e tramitemos as reclamacións por esa vía, porque os retornos serán máis rápidos aos feitos en papel, aínda que tamén serán válidos

Exercicios fiscais 2014 a 2017 (declaracións presentadas de 2015 a 2018):

• Traballadoras que cobraron a prestación de maternidade nos exercicios fiscais 2014 a 2017 (declaracións presentadas nos anos 2015 a 2018):

a) Formular, perante a Axencia Tributaria, unha solicitude de rectificación da autoliquidación do IRPF do exercicio/s no que se declararan as prestacións por maternidade (achégase modelo A).

Exercicio fiscal 2018 (declaración a presentar en 2019):

• Traballadoras ás que lle estean a practicar retencións de IRPF pola prestación de maternidade no exercicio fiscal 2018 (declaracións que se presentarán no ano 2019):

b) Formular, perante o INSS, unha solicitude de dereito á percibir a prestación íntegra sen retención de IRPF, no resto dos meses do 2018 (achégase modelo B). Aínda que temos constancia de que a Seguridade Social xa non está aplicando a retención nas prestacións de maternidade nin na de paternidade, é conveniente comprobalo antes.

Se queres ver máis e descargar os formularios  premer ligazón

 

LISTA ESPECIAL ENFERMERIA CITOSTÁTICOS

listas_contratacin
RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se autorizan e se publican diversos acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 123, do 30 de xuño de 2016).
PUNTOS DE INTERÉS:
 • Inclusión da área especial de citostáticos para a cobertura das necesidades de vinculación de duración non superior a 60 días na categoría de enfermeiro/a.
 • Inclusión automática nas listas da área especial das persoas aspirantes que solicitan e superan a formación práctica específica. Logo de recibida e superada esta incluiranse de oficio como aspirantes admitidos dispoñibles para a formalización de nomeamentos da concreta área especial en que recibiron a formación, na seguinte actualización de listas que se efectúe na respectiva categoría.
 

ACTA COMITÉ DE FOLGA PAC´s

573-36271-a-fadaup

O día 10/10/2018 firmouse a Acta de Comité de Folga de Pac's e os mínimos por Eoxis

Descargar Acta Comité de Folga

Descargar mínimos por Eoxis

 

NOTA ACLARATORIA CESES TRASLADOS

573-34147-a-voume

Despois do que pasou onte e os problemas que houbo nas distintas Eoxis pola interpretación da orde de ceses imos deixar a Orde  e facer unha nota aclaratoria: O último día de toma de posesión non é o día de incorporación efectiva.

“según as propias instruccións, a incorporación efectiva ó posto de traballo é ó día seguinte da toma de posesión”.

A toma de posesión da nova praza debe efectuarse dentro de:
 • Tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesmaárea de saúde
 • Quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúdedentro do Servizo Galego de Saúde
 • Un mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.

No caso dos traballadores como son os médicos de familia, pediatras... como o día 12 é festivo os traballadoros incorporaranse pola súa quenda normal, é decir médico de AP en quenda de mañá de luns a venres, último día de toma de posesión o día 11, e a súa incorporación efectiva será o luns 15.

Orde de ceses

 

 

 

SERVIZOS MÍNIMOS FOLGA FACULTATIVOS SINDICATO OMEGA

xunta_de_galicia
ORDE do 5 de outubro de 2018 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga convocada pola organización sindical O’Mega para os días 11, 15 e 31 de outubro; 2 e 5 de novembro e 5, 7, 10 e 11 de decembro.


Ver ligazón


 

CREACIÓN ÁREA ESPECIAL DE CITOSTÁTICOS NA CATEGORÍA DE ENFERMEIRO

info_listas_contratacinInfórmase que está previsto que mañá se publiquen no Diario Oficial de Galicia os acordos de Comisión Central de Seguimento do Pacto relativos á creación da área especial de citostáticos na categoría de enfermeiro/a e de inclusión automática en lista de área especial das persoas aspirantes que soliciten e superen a formación práctica específica.

 

TRASLADOS PERSOAL SANITARIO LEI 17/1989 ESCALA DE SAÚDE PÚBLICA

logo_trasladosRESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria.

Ver ligazón

 

FOLGA NOS PACs INFORMACIÓN

Descargar Información usuarios
Descargar Información persoal


Folga-PACs-Concentracion-2018

 

NOVAS FECHAS DE TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES

15_10_varias_categoras

 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES DE VARIAS CATEGORÍAS

573-18666-a-toufeliz2

Ver enlace

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario licenciado sanitario de atención primaria das categorías de:
 • Médico/a de familia de atención primaria
 • Pediatra de atención primaria
 • Odontólogo/a de atención primaria
 • Farmacéutico/a de atención primaria
A toma de posesión da nova praza debe efectuarse dentro de:
 • Tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde
 • Quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúdedentro do Servizo Galego de Saúde
 • Un mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde

 

 

FORMALIZACIÓN PLATAFORMA CÓDIGO 100

logo_sergas

RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola que se fai pública a formalización do contrato do servizo de desenvolvemento dunha plataforma tecnolóxica de xestión de profesionais con base en competencias, enmarcado dentro do convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o Ministerio de Economía, Industria e
Competitividade para a execución das actividades relacionadas co plan de innovación sanitaria Código 100 mediante financiamento comunitario con Fondos de Desenvolvemento Rexional (Feder), dentro do programa operativo de crecemento intelixente 2014-2020 (POCInt), financiado nun 80 % cos ditos fondos (expediente AB-SER1-18-006).

Descargar PDF

Información Código 100

 

FOLGA NOS PACS

573-26240-a-tou20enfadaop

Na reunión de representantes do colectivo de PACs coas Organizacións Sindicais presentes na Mesa Sectorial 28/09/2018 acordouse, por unanimidade, convocar folga os martes, venres e domingo a partires do 16 de outubro, durante 4 semanas comezando o 16 de octubro ata o 11 de novembro.

O ámbito da folga afectará a todo o persoal estatutario das categorías de Medicina de Familia e de Enfermería.

PUNTOS DA FOLGA:

 • Equipos completos de médico/enfermeiro en tódolos PACs.
 • Tempos de traballo do persoal conforme ás directivas europeas
 • Calqueira avaliación de “derivación hospitalaria” debe ser eliminada das listas de obxetivos xa que as derivacións non son opcionáis, seguen criterios médicos. Os ADX deben adecuarse ao traballo dos PACs.
 • A existencia de criterios obxetivos para a dotación de persoal nos PACs en base á carga asistencial, dispersión, distribución etaria, distancia ao hospital e número de mobilizacións polo 061 para garantir o dereito á asitencia sanitaria.
 • O pago do 100% dos complementos de nocturnidade e festividade dende este momento e con carácter retroactivo dende o 2010.
 • Que non se aumente a xornada laboral efectiva das 1451 horas actuais. Calquera exceso de xornada debe ser voluntario, incentivado e por tramos.
 • Cómputo axeitado de Incapacidades Temporais e permisos retribuidos.
 • As asistencias a calquera reunión convocada dende as xerencias deben ser contabilizadas como xornada laboral.
 • As dietas dos domingos e festivos deben ser aboadas pola comida e pola cea.
 • Elaboración dos calendarios de quendas dando prioridade ao persoal propio de PAC ocupando o persoal voluntario os ocos.
 • Dotación de Equipos de Protección Individual a todo o persoal que traballa nos PACs, aínda que sexan persoal en formación ou ocasional.

Descargar convocatoria folga

 

 

CAMPAÑA DO EMPREGO. OS RECORTES MATAN

recortes_matan

 

RESUMO PRAZOS DE TOMA DE POSESIÓN E EFECTOS ECONÓMICOS DOS TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES

cartaz_y_efectos_econmicos_traslados

 

LISTAS PROVISIONAIS ADMITIDOS/EXCLUIDOS E EXENTOS GALEGO DE VARIAS CATEGORÍAS OPE 2016

INFO_OPE

RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018

Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018.

Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de celador/a convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018.

Descargar PDF

As persoas aspirantes excluídas e as declaradas non exentas da realización do exercicio de galego disporán dun prazo de dez días hábiles (do 4 de outubro ao 18 de outubro, ambos inclusive)  para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a súa exclusión e/ou a declaración de non exento/a da realización de tal exercicio,  mediante escrito dirixido á mesma unidade de validación a que se dirixiu a instancia de participación, que se deberá presentar nun rexistro administrativo

Ir enlace

 

CREACIÓN COMISIÓN EVALIADORA ENFERMEIRO ESPECIALISTA DE TRABALLO E SAÚDE MENTAL

logo_eoxi
Publicouse no taboleiro da nosa EOXI a Comisión de Evaliadora de enfermeiro especialista de traballo e saúde mental.

Descargar Enfermeiro especialista no traballo
Descargar Enfermeiro especialista en saúde mental

 

LISTAS ADMITIDOS E EXCLUIDOS OPE VARIAS CATEGORÍAS

admitidos_e_excluidos_01_10_2018

 

MODIFICACIÓN PRAZOS AXUDAS CONCILIACIÓN FAMILIAR POR REDUCCIÓN DE XORNADA

xunta_de_galicia
RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplían os prazos de resolución e presentación da documentación xustificativa e da solicitude de pagamento, establecidos na Resolución do 15 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (SI440A).
Descargar PDF

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info