gracias

CRONOGRAMAS OPES FACILITADAS POLO SERGAS

coronograma_opes

 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES SERGAS 2019

logo_traslados
RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.
Descargar PDF


De conformidade co previsto na base novena da Resolución do 20 de novembro de 2017, os/as concursantes de todas as categorías, excepto médico de familia de atención primaria, que obteñan praza neste proceso deberán cesar na que, de ser o caso, desempeñen, dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución.Por necesidades organizativas e co obxecto de preservar o normal funcionamento das institucións sanitarias no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución deste proceso, os/as profesionais que estean a prestar os seus servizos no Sistema Público de Saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión do novo destino obtido debe efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde, no prazo de quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde, ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.

Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos. Non disporán de ningún dos prazos posesorios sinalados aqueles/as adxudicatarios/as de praza no concurso que xa viñesen ocupando praza con carácter definitivo no mesmo centro de destino ou en virtude de comisión de servizos ou reingreso provisional.

No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

RESUMINDOSe obtiveches destino neste concurso de traslados, o cese no posto antigo, producirase o día 30/09/2019.


Na categoría de médico/a de familia de atención primaria, e de conformidade coa previsión contida no artigo 30.4 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario dos servizos de saúde, o cesamento e a toma de posesión dos novos destinos adxudicados efectuarase de modo simultáneo á incorporación dos/das aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso á condición de persoal estatutario fixo desta categoría, convocado por Resolución do 1 de marzo de 2018.


Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

O SERGAS aínda non nos pasou a orde de ceses do 2019. Abaixo imos colgar a do 2018. Cando nos pase a do 2019 vola mandamos.

Ver enlace destinos
Orde ceses 2018

 

PUNTUACIÓN DEFINITIVA LISTAS DE CONTRATACIÓN

info_listas_contratacin
RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal das categorías de:

 • Enxeñeiro/a técnico/a
 • Grupo de xestión da función administrativa
 • Grupo técnico da función administrativa
 • Técnico/a de grao medio en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a superior en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo
 • Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica
 • Farmacéutico/a de atención primaria
 • Fisioterapeuta, logopeda
 • Médico/a asistencial do 061
 • Médico/a coordinador/a do 061
 • Odontólogo/a de atención primaria
 • Terapeuta ocupacional
 • Traballador/a social
 

LISTAXES ADMITIDOS E EXCLUIDOS OPE VARIAS CATEGORÍAS

INFO_OPE
RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, polos sistemas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de fisioterapeuta.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades de categoría de enfermeiro/a especialista.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.
Descargar PDF

PRAZO DE PRESENTACIÓN

 

As persoas aspirantes excluídas e as declaradas non exentaas da realización do exercicio de galego disporán dun prazo de dez (10) días hábiles (27 de setembro ao 10 de outubro de 2019) para emendar o defecto que motivou a exclusión e/ou declaración de non exenta da realización do exercicio de galego.

Disporán do mesmo prazo  as persoas que, tendo presentado debidamente a solicitude de participación no proceso, non consten como admitidas nin excluídas na relación publicada

 

PREVISIÓN PUBLICACIÓN LISTA PROVISIONAL OPE

ope_informa_logo_grandeInfórmase que o 26 de setembro publicarase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para o acceso ás categorías de:

 • Médico/a de familia de atención primaria
 • Odontólogo, pediatra de atención primaria
 • Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería
 • Persoal de servizos xerais (quendas de acceso libre
 • Promoción interna e discapacidade xeral)
 • Fisioterapeuta
 • Enfermeiro/a especialista nas especialidades de: enfermería familiar e comunitaria, obstétrico-xinecolóxica, pediátrica, saúde mental e do traballo.
 

ACTUALIZACIÓN LISTAS DE CONTRACIÓNS

info_listas_contratacin

Infórmase que está previsto que o xoves, 26 de setembro se publiquen os resultados definitivos do proceso de actualización de listas de selección temporal das categorías de:

 • Enxeñeiro/a técnico
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo
 • Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica
 • Farmacéutico/a de atención primaria
 • Fisioterapeuta
 • Grupo de xestión da función administrativa
 • Grupo técnico da función administrativa
 • Logopeda
 • Médico/a asistencial do 061
 • Médico/a coordinador/a do 061
 • Odontólogo/a de atención primaria
 • Técnico/a de grao medio en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a superior en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información
 • Terapeuta ocupacional e traballador/a social.
 

PREVISIÓN DATA PUBLICACIÓN DOG TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES SERGAS 2019

traslados_sergas
Infórmase que está previsto que o venres, 27 de setembro se publique no Diario Oficial de Galicia a resolución definitiva do concurso de traslados aberto e permanente correspondente ao ano 2019

 

BAREMACIÓN DEFINITIVA DE FASE CONCURSO E PUBLICACIÓN ASPIRANTES VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grande
RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.
Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa, convocados pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF

De conformidade coas bases 2.1.8 e 9.1 da convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación (do 12 de setembro ata 11 de outubro de 2019), para a presentación da seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o  exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión
No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado/a, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, no seu defecto, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.
Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta

e) Os/as aspirantes seleccionados/as que accederon pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar neste prazo, ademais da documentación anterior, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, de non ter carácter definitivo a resolución pola que se lle recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes

De conformidade coa base 9.2 da Resolución do 1 de marzo de 2018, os/as que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorran por falsidade na solicitude inicial.

Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, os/as aspirantes que superasen o concurso-oposición pola quenda reservada a persoas con discapacidade poderán solicitar á autoridade convocante, no prazo que se indica na epígrafe terceira desta  resolución, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados.

A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela. 
 

CONVOCATORIA PROBAS CELGA 2019

xunta_de_galiciaRESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019 (código de procedemento administrativo PL500C).
Descargar PDF

As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.


As sedes e horarios de realización das probas publicaranse na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (
http://www.lingua.gal) xunto coas listaxes definitivas das persoas admitidas.

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de 15 días hábiles, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, este entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte

 

OFERTA DE PRAZAS E CONOVOCATORIA DE PROBAS SELECTIVAS PARA ANO 2020 PARA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

boe-logotipoOrde SCB/925/2019, de 30 de agosto, pola que se aproba la oferta de prazas e a convocatoria de probas selectivas 2019 para o acceso no año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulacións universitarias de grao/licenciatura/diplomatura de Mediciña, Farmacia, Enfermería e ámbito da Psicología,  Química, Biología e Física.
PDF (BOE-A-2019-12897 - 307 págs. - 61.350 KB)

 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2019

traslados_sergas
Está prevista a publicación da resolución definitiva do concurso de traslados aberto e permanente coa apertura dos correspondentes prazos de cesamento e toma de posesión a finais de setembro-1ª quincena de outubro, excepto na categoría de médico de familia, na que por razóns organizativas e asistenciais e de conformidade coa previsión contida no artigo 30 do Decreto 206/2005, farase coincidir a toma de posesión deste proceso coa incorporación dos aspirantes seleccionados na ope desta categoría, prevista para o último trimestre deste ano.

 

PUBLICACIÓN PUNTUACIÓN DEFINITIVA FASE CONCURSO VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grandeEstá previsto que o mércores, 11 de setembro, se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que se aproban as puntuacións definitivas da fase de concurso e a relación de aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o acceso ás categorías de:

 • Médico/a de familia
 • Grupo técnico da función administrativa
 • Grupo de xestión da función administrativa
 • Enxeñeiro/a técnico/a e técnico/a superior en documentación sanitaria

Apertura do prazo de un mes para a presentación da documentación preceptiva exixida na convocatoria.

 

PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS OPOSICIÓN VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grande
RESOLUCIÓN do 19 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de celador/a, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018, nas quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral.
Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 19 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 19 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018
Descargar PDF

A estimación ou desestimación das reclamacións entenderase implícita na resolución pola que se aproben as puntuacións definitivas dos distintos exercicios, que se publicará no Diario Oficial de Galicia


Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta dirección, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo

Ver puntuacións definitivas oposición.Premer ligazón

 

PREPARACIÓN CELGA

Para persoas que non teñan o Celga o día 20/08/2019 publicouse no DOG a resolución para cursos preparatorios para os certificados  de lingoa galega.

A Consellería de Política Lingüística na súa web ten unha plataforma para preparación online dos alumnos que queiran presentarse  a estes exames. Ven subdividido nos apartados de Celga 1, 2, 3 e 4 

Temarios Consellería de Política Lingüística da Xunta de Galicia

Descargar Resolución DOG 02 agosto do 2019


celga_pag1

celga_pag2celga_pag3

 

DATA MÁXIMA PARA APORTACIÓN MÉRITOS/ANOTARSE NO FIDES PARA AS LISTAS DE CONTRATACIÓN

novos_mritos_31_10

 

CURSO REDUCIR IMPACTO RISCOS PSICOSOCIAIS CIG-SAÚDE MONFORTE

curso_cig_2019

 

PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS VARIAS OPE

573-18369-a-tou20saltonInfórmase que está previsto que o xoves, 5 de setembro se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se dá publicidade ás puntuacións definitivas da fase de oposición dos procesos selectivos para o acceso ás categorías de enfermeiro/a, grupo auxiliar da función administrativa e celador/a (este último, nas quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral).

 

RESOLUCIÓN CARREIRA PROFESIONAL SERGAS 2020

log_dog
RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican os criterios de avaliación que se aplicarán no ano 2020 para acceder aos graos I a IV de carreira profesional
Descargar PDF

Na convocatoria para acceder aos graos I a IV de carreira profesional, que se executará no ano 2020, aplicaranse os criterios de avaliación que figuran como anexo IV do Acordo de carreira profesional (DOG núm. 144, do 30 de xullo de 2018), coas seguintes adaptacións:

 • Para o persoal licenciado sanitario: a participación nos obxectivos asistenciais e o seu cumprimento, referiranse aos exercicios 2015 a 2019.
 • Para todos os colectivos: valoraranse as actividades realizadas pola persoa solicitante entre o 1 de xaneiro de 2015 e o día inmediatamente anterior ao da publicación, no Diario Oficial de Galicia, desa convocatoria correspondente ao ano 2020.


Desas actividades, que figuran relacionadas nas letras a) a i) do anexo IV, descontarase a contía (de horas de formación, anos de supervisión...) que xa foi aplicada anteriormente, dun modo efectivo e necesario, para acadar unha avaliación positiva e o conseguinte recoñecemento de grao.

Descargar DOG núm. 144, do 30 de xullo do 2018 (ORDE do 20 de xullo de 2018 pola que se publica o Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo

 

CARREIRA PROFESIONAL INTERINOS. ACORDO FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA

xunta_de_galiciaO acordo de Función Pública, para o persoal do SERGAS só é de aplicación o punto 5

Neste acordo establecese un sistema excepcional de encadre para o persoal interino que a teña 5 anos de antigüidade a 31 de decembro de 2019.

O pago deste complemento será en 4 anualidades, 2020 a 2003, 25% cada ano.

O SERGAS ten que convocar unha reunión para aprobar isto. Como CIG-SAÚDE temos que esixir que este acceso sexa nas mesas condicións que temos asinado na nosa carreira para todo  persoal estatutario.

Destacar que queda moito que negociar sobre este tema. Irémosvos informando

Descargar Acordo Función Pública


 

PUBLICACIÓN NO DOG CRITERIOS DE AVALIACIÓN CARREIRA PROFESIONAL ANO 2020

573-18369-a-tou20saltonInformamos que mañá día 22/08/2019 , por resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, publicaranse no DOG os criterios de avaliación que se aplicarán no ano 2020 para acceder aos graos I a IV de carreira profesional.

Son os acordados na reunión da comisión de seguimento do 28 de xuño, e ratificados na mesa sectorial o 19 de xullo.

 

ORZAMENTOS GALICIA 2020: RECUPERACIÓN SALARIAL PERSOAL SERGAS

Descargar Acordo Retributivo 1992 PRD (complemento de penosisidade, responsabilidade e dificultade)


orzamentos_2020_1
orzamentos_2020_2
feijoo_persoa_non_grata

 
Máis artigos...

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info