gracias

PUBLICACIÓN PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS PROCESO OPOSICIÓN VARIAS CATEGORÍAS

INFO_OPE

Grupo técnico da función administrativa e Grupo de xestión da función administrativa
 
Médico/a de familia de atención primaria
 
Enxeñeiro/a técnico/a
 
Técnico/a superior en documentación sanitaria
 

CORRECCIÓN DE ERROS PROCESO SELECTIVO XUNTA

xunta_de_galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
 

COMPOSICIÓN CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DA ÁREA DE MONFORTE, O CERVO E MONFORTE DE LEMOS

logo_eoxi_lugo

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, pola que se establece a composición do Consello Asesor de Pacientes da Área de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

Descargar PDF

 

CADRO DE PRAZAS PENDENTES DE OFERTAR

Descargar documento

provisionales_ope_2019

 

OPE 2019

ope

 

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA XEFE DE TALLER HOSPITAL DE MONFORTE

Hospital-Comarcal-de-Monforte

Publicouse hoxe no taboleiro da nosa Eoxi a Resolución de Convocatoria de Xefe de Taller do Hospital de Monforte

Descargar resolución

 

PREVISIÓNS OPE

ope_15_03

 

MODIFICACIÓN CADRO DE PRAZAS TRASLADOS DE PERSOAL SANITARIO NON FACULTATIVO

traslados_sergas

O SERGAS mandou un novo cadro de prazas para traslados aberto e permanente para persoal sanitario non facultativo que modifica ao que mandamos o sábado

Descargar pdf

 

CADRO DE PRAZAS OPE 2019

ope_informa_logo_grande

Hoxe houbo Mesa Sectorial e o SERGAS presentou o seguinte cadro de prazas provisionáis para OPE 2019

Descargar cadro de prazas

 

CONCURSO DE MÉRITOS XEFE DE TALLER DO HOSPITAL DE MONFORTE

Hospital-Comarcal-de-Monforte

ANUNCIO do 18 de febreiro de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca a provisión, polo procedemento de concurso de méritos, dun posto de xefe/a de taller do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos.

Descargar PDF


 

CONVOCATORIA XUNTA SUBALTERNOS E ORDENANZA

xunta_de_galicia

ORDE do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia

Descargar PDF

ORDE do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Descargar PDF

O prazo para formalizar telematicamente as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG)

 

RESUMO PROCEDEMENTO CONVOCATORIA PSX

ope_informa_logo_grande
Prazo de presentación solicitudes: do 15 de marzo ata o 30 de abril de 2019, ambos inclusive. O formulario de inscrición atópase no FIDES no apartado de Procesos.

As solicitudes de participación no concurso-oposición dirixiranse a unha unidade de validación das relacionadas no propio formulario electrónico de inscrición

Como novidade no formulario de inscrición, inclúese a verificación automática de determinados requisitos, sen necesidade de ter que aportalos en papel. Tal é o caso de:

 • DNI ou NIE.
 • Certificado de discapacidade emitido na Comunidade Autónoma.
 • Desempregados/as de máis de 6 meses a nivel estatal.
 • Condición de familia numerosa recoñecida na Comunidade Autónoma.


No caso de que non se queira autorizar dita verificación terase que marcar esa opción na inscrición, e daquela presentará en papel toda a documentación.

O resto de requisitos teranse que aportar fisicamente (título, pasaporte...).

Taxas:
25,81 euros. O/a solicitante poderá facer efectivo o pagamento da taxa desde Fides/expedient-e, habilitándose un enlace directo ao sistema de pagamento lectrónico de taxas da Consellería de Facenda


Exentos do pagamento da taxa por dereito de inscrición:

 • As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.
 • As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Bonificación do 50 % á inscrición solicitada:

 • Polas persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.
 • Polas persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data da convocatoria das probas selectivas nas cales soliciten a súa participación e non estean a percibir prestación ou ubsidio por desemprego

Méritos: valoraranse con referencia ao día inmediatamente anterior, inclusive, ao da publicación da convocatoria no DOG.

Puntuación específica polo exercicio de dereitos de conciliación:
Polo exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia, ata o máximo de 0,5 puntos:

 • Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.
 • Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.
 • Redución de xornada por motivos familiares: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano e tomarase como data de referencia a data do seu inicio. No suposto de que o seu desfrute se estendese na anualidade seguinte á de inicio, computarase como unha soa redución.
 • Excedencia por coidado de fillos e familiares: 0,02 puntos/mes.

Poderán presentarse:

 • Por rexistro electrónico (requirirase un certificado dixital válido: FNMT,DNI electrónico ou Camerfirma)
 • De forma presencial no rexistro xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde
 • A través de calquera dos procedementos do artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Exento/a da realización do exercicio de lingua galega: estar en posesión do Celga 3, curso de iniciación ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia

O/a aspirante deberá seleccionar no formulario electrónico de inscrición o idioma, galego ou castelán, en que desexa que se lle facilite, na data de exame, o cuestionario de preguntas da parte común e específica da fase de oposición
Reparto_PSX

 

FOLGA 8M

photo

O pasado 08/03/2019 celebrouse a Día Internacional da Muller. En Monforte celebráronse varios actos en conmemoración na loita dos nos dereitos na procura dun mundo en Igualdade.
Dar as grazas a todxs os que participastes nestes actos, tanto na Manifa como os que fixestes folga, aos que fixestes mínimos como aos que non fixestes mínimos... O importante es que estives ahí apoiándonos... Algún día conseguiremos un mundo en Igualdade
MOITAS GRAZAS A TODXS.

Ver vídeo 8M. Rap Alexandra Pérez. Concello de Monforte de Lemos 

1
2
4
5

6
6_1
8
8_1
9
10
11

 

CADRO PROVISIONAL PRAZAS TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES

traslados_sergas
O día 12/03/19 celebrarase Mesa Sectorial. O SERGAS presentou estos cadros de prazas para os traslados abertos e permanentes

 1. Descargar cadro provisional de Facultativos Especialistas 
 2. Descargar cadro provisional de Facultativo AP-AE
 3. Descargar cadro provisional de Persoal Sanitario Non Facultativo
 4. Descargar cadro provisional de Persoal de Xestión e Servizos
 

ÁREAS LIMÍTROFES PACTO DE CONTRATACIÓNS

listas_contratacin
Descargar documento áreas limítrofes

 

MESA SECTORIAL 12/03/2019

logo_sergas
O 12/03 vaise celebrar a Mesa Sectorial. Entre os puntos destacar: 

 • Proxecto de decreto de oferta de emprego público de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde {2019).
 • Proxecto de decreto polo que se regulan as Áreas Sanitarias e os Distritos Sanitarios do Sistema Público de Saúde de Galicia.
 • Ratificación do acordo adoptado o 18 de febreiro de 2019 no seo da Comisión Central de Seguimento do Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal do Sistema Público de Saúde de Galicia
 • Concurso de traslados aberto e permanente: oferta de destinos 2019.
 

ORDE PARA AXUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES DE 12 ANOS BONO COIDADO 2019

dibujo_nios_programa

EXTRACTO da Orde do 25 de febreiro de 2019 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono Coidado e se convocan para o ano 2019.

Descargar PDF

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas ás familias con nenos e nenas menores de doce anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recurso para cubrir as necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e das responsabilidades familiares que se produzan entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de novembro de 2019 (código de procedemento BS412A), así como realizar a súa convocatoria

 

MODIFICACIÓN ESTATAL PERMISO DE PATERNIDADE

logo_igualdade

Varias persoas nolo preguntaron e por iso decidimos facer este post na web como nota aclaratoria.

O pasado 01/03/2019 o Consello de Ministros aprobou a modificación do permiso de paternidade. Queremos recalcar que é unha normativa estatal e non será aplicable ao persoal da Xunta ata que sexa aprobado polo Consello da Xunta e publicado en DOG.

O Real Decreto-Lei amplía os permisos por nacemento e coidado do menor para equiparar progresivamente a ambos proxenitores. Para o progenitor distinto á nai biolóxica prevese a ampliación a 16 semanas.

Nas disposicións transitorias do Real Decreto-Lei prevese que a ampliación será gradual:

 • 2019 ata as 8 semanas
 • 2020 ata as 12 semanas
 • 2021 ata as 6 semanas

Descargar Consello de Ministros de 01/03/2019

Descargar BOE REAL DECRETO-LEI DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO EMPREGO

 

OPE PSX

psx_foto

 

SERVIZOS MÍNIMOS FOLGA 8 DE MARZO


ORDE do 1 de marzo de 2019 pola que se determinan os servizos mínimos, no ámbito da asistencia sanitaria, durante as folgas convocadas para o día 8 de marzo de 2019.
Descargar PDF

8_MARZO

 
Máis artigos...

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info