facebook     twitter

gripe
eu-galego
Convocatoria mobilidade interna na Xerencia de Atención Primaria de Vigo Imprimir
Traslados - Mobilidade Interna
Martes, 17 Xaneiro 2012 12:50

RESOLUCION DA XERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE VIGO DE 13 DE XANEIRO DE 2012 POLA QUE SE CONVOCA PROCEDEMENTO DE MOBILIDADE INTERNA PROVISIONAL AO ABEIRO DA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA DO DECRETO 206/2005, E DO ACORDO DE 30 DE MARZO DE 2.009 SOBRE MOBILIDADE INTERNA NA XAP DE VIGO.


B A S E S


1ª.- Ábrese un prazo dende o día 16/01/2012 ata o día 03/02/2012 ambos inclusives para que os interesados podan presentar as súas solicitudes conforme o anexo I da presente resolución nas que farán constar os destinos nos que puideran estar interesados dentro do ámbito desta Xerencia e ata un máximo de cinco. Por cada centro de destino poderá escollerse unha ou máis quendas.


2ª.- O baremo aplicable será o seguinte:


- Por cada mes completo de servizos prestados no SNS……..0.1 punto
- Por cada mes completo de servizos en Atención Primaria.....0.1 punto adicional.


En caso de empate se terá en conta a data da primeira toma de posesión con praza en propiedade en Atención Primaria, desempatando a favor do que o fixera en primeiro lugar, de persistir o empate terá preferencia o de maior idade.

 

Resolución: CIG-SAUDE