Lexislación Saúde Laboral Imprimir
Saúde Laboral - Xeral
Xoves, 16 Abril 2009 07:55

 

Lexislación
Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais

RD 39/1997 - Regulamento dos Servicios de Prevención
RD 485/1997 - Sinalización de Seguridade e Saúde

RD 486/1997 - Lugares de Traballo

RD 487/1997 - Manipulación de Cargas

RD 488/1997 - Traballo con Pantalla de Visualización

RD 664/1997 - Exposición a Axentes Biolóxicos
RD 665/1997 - Exposición a Axentes Canceríxenos
RD 374/2001 - Exposición a Axentes Químicos
RD 1316/1989 - Exposición ao Ruído

RD 614/2001 - Protección fronte ao Risco Eléctrico
RD 783/2001 - Protección contra Radiaccións Ionizantes

RD 773/1997 - Equipos de Protección Individual (EPI)
RD 1215/1997 - Equipos de Traballo

RD 1627/1997 - Seguridade nas Obras de Construcción
Orde 22/04/1997 - Actividades de Prevención das Mutuas
RD 216/1999 - Empresas de Traballo Temporal (ETTs)
RD 1488/1998 - Adaptación da LPRL á Administración

 

Guías Técnicas
Manipulación manual de cargas
Pantallas de Visualización
Sinalización e Seguridade
Lugares de Traballo
Axentes biolóxicos
Axentes químicos
Equipos de traballo