Publicación convocatorias OPE diversas categorías Imprimir
Avaliación do usuario: / 0
RuínMellor 
OPE
Mércores, 15 Maio 2019 11:00

 

O mércores 15 de maio  publícanse no DOG as convocatorias de concurso-oposición das categorías de enfermeiro/a especialista e de fisioterapeuta.

 

 

Especialidades convocadas:

  • enfermaría de saúde mental,
  • enfermaría do traballo,
  • enfermaría familiar e comunitaria,
  • enfermaría obstétrico-xinecolóxica (matrón/a)
  • enfermaría pediátrica.


Captura enf esp

 

 

Captura fisio

 

 

SISTEMAS DE ACCESO: acceso libre, acceso de persoas con discapacidade ou promoción interna.


PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 16 de maio ao 15 de xuño de 2019.


As solicitudes de participación no concurso-oposición dirixiranse a unha unidade de validación das relacionadas no propio formulario electrónico de inscrición.

Poderán presentarse:

  • por rexistro electrónico (requirirase un certificado dixital válido: FNMT,DNI electrónico ou Camerfirma),
  • de forma presencial no rexistro xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde,
  • ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.


Valoraranse os méritos ata o día inmediatamente anterior ao da publicación da convocatoria no DOG.


Como novidade no formulario de inscrición, inclúese a verificación automática de determinados requisitos, sen necesidade de ter que aportalos en papel. Tal é o caso de:


- DNI ou NIE.

- Certificado de discapacidade emitido na Comunidade Autónoma.

- Desempregados/as de máis de 6 meses a nivel estatal.

- Condición de familia numerosa recoñecida na Comunidade Autónoma.


No caso de que non se queira autorizar dita verificación terase que marcar esa opción na inscrición, e daquela presentará en papel toda a documentación.


O resto de requisitos teranse que aportar fisicamente (título, pasaporte...).


PAGO DE TAXAS: 36,36 euros, salvo, exencións totais por discapacidade igual ou superior ao 33%, e membros de familias numerosas da categoría especial; e exencións parciais do 50% dos membros de familias numerosas de categoría xeral, e dos demandantes de emprego desde, polo menos, os 6 meses anteriores e que non estean a percibir ningunha prestación ou subsidio por desemprego.